Cấu hình nhiều domain trên 1 ip tĩnh, 1 cổng trên cùng 1 server thì đơn giản
Chỉnh trong file httpd-vhosts.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin lam@vn
DocumentRoot “/www/1”
ServerName lam@net
ServerAlias www@lam@net
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin lam@vn
DocumentRoot “/www/2”
ServerName 2@net
ServerAlias www@2@net
</VirtualHost>

Giờ giải pháp đưa ra là làm sao để Server và nhiều VPS(máy chủ ảo) chạy nhiều domain cùng cổng 80.
Các bạn đã biết chỉ có 1 ip thì khi public ra mạng thì mỗi server hay VPS phải chạy mỗi cổng khác nhau thì mới public được. Vậy để người dùng gõ domain1 cổng 80 thì vào VPS1 gõ domain2 cổng 80 thì vào VPS2…..
apache cho phép ta làm được điều này: thêm ở cuối httpd.conf trong apache (server chạy cổng 80) như sau:
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
ServerName domain@info
ServerAlias www@domain@info
ProxyRequests Off
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyPass / http*//domain@info:81/
ProxyPassReverse / http*//domain@info:81/
<Location />
Order allow,deny
Allow from all
</Location>
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName domain1@info
ServerAlias www@domain1@info
ProxyRequests Off
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>