Home / Lập Trình / Các bước thay đổi SSH Port của server

Các bước thay đổi SSH Port của server

Port 22 mặc định được sử dụng để kết nối SSH đến Linux Server, do đó sẽ có nhiều người lợi dụng điều này để tìm cách tấn công tài khoản root của VPS.

Để tăng thêm tính bảo mật cho VPS, các bạn nên thay đổi port đăng nhập SSH trên VPS thay vì dùng port 22 mặc định.

Các bước thay đổi port đăng nhập SSH

– Login vào VPS sử dụng quyền root

– Chỉnh sửa file sshd_config

nano /etc/ssh/sshd_config

– Tìm kiếm dòng #Port 22, bỏ dấu # ở đầu và thay bằng port bạn muốn dùng, ví dụ 2222 (Port này được sử dụng trên Windows chứ không dùng trên Linux)

Port 2222

Lưu ý port cần phải  free và không có service nào sử dụng để tránh xung đột. Xem thêm danh sách TCP và UDP port.

Mở port nếu dùng firewall

– Stop iptables

service iptables stop

– Sửa file cấu hình iptables

nano /etc/sysconfig/iptables

– Chỉnh sửa hoặc cập nhật dòng sau

## delete or comment out port 22 line ##
## -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
## open port 2222
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT

– Khởi động lại SSHD service

service sshd reload

– Khởi động lại iptables

service iptables start

Vậy là xong rồi đó, hãy login lại SSH sử dụng port mới xem nào.

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012