Home / Operating System / Linux / Cài đặt, cập nhật thời gian trong linux

Cài đặt, cập nhật thời gian trong linux

 1. Điều chỉnh thời gian hệ thống – dùng lệnh:
  date MMDDhhmm

  vd :(date 09020800) -> cấu hình ngày 2 tháng 9 ; 8 giờ 00 phút AM
 2. Sau đó dùng lệnh hwclock để cập nhật thời gian xuống bios cho đồng bộ:
  hwclock –hctosys => cập nhật thời gian từ hệ thống xuống bios
  Ghichú:

  –hctosys set the system time from the hardware clock => cập nhật thời gian từ hệ thống xuống bios.
  –systohc set the hardware clock to the current system time => cập nhật thời gian từ bios lên hệ thống.

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012