Home / Operating System / Linux / Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP +Lame + Ruby + Mplayer + Mencoder + flv2tool

Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP +Lame + Ruby + Mplayer + Mencoder + flv2tool

Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP +Lame + Ruby + Mplayer + Mencoder + flv2tool

Để cài đặt các gói như FFmpeg, Lame….. Cần thực hiện các bước sau.

Di chuyển vào thư mục cài đặt.

 

Mã:
# cd /usr/local/src

 

1. Lame MP3 encoder

Cài FFmpeg là chưa đủ, FLV (Flash Video Files) khi được convert sẽ không có âm thanh, bởi vì codec của FLV là mp3, vì vậy bạn cần sự hỗ trợ của LAME. Ta tiến hành cài đặt LAME như sau:

Mã:
# wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourc...me-3.96.tar.gz
 # tar xvzf lame-3.96.tar.gz
# cd lame-3.96
# ./configure –enable-shared –prefix=/usr
# make
# make install

enable-shared để bảo đảm rằng sau này FFmpeg có thể sử dụng LAME.

2. Cài đặt subversion

Mã:
# yum install subversion3. Cài đặt ffmpeg

Để cài đặt ffmpeg chúng ta sẽ tải ffmpeg bằng subversion

Mã:
 # svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/ffmpeg/trunk ffmpeg
 # cd ffmpeg
# ./configure  –enable-gpl  –enable-shared –enable-libmp3lame
# make
# make install4. Cài đặt Ruby (Do FLVTool2 được viết với Ruby, nên bạn phải cài đặt Ruby)

Gõ lệnh sau để cài đặt:

Mã:
# yum install ruby 

5. Cài đặt FLVTool2

Mã:
# wget http://rubyforge.org/frs/download.ph..._1.0.5_rc6.tgz
# tar xvzf flvtool2_1.0.5_rc6.tgz
# cd flvtool2_1.0.5_rc6/
# ruby setup.rb config
# ruby setup.rb setup
# ruby setup.rb install6. Cài đặt ffmpeg-php

Mã:
# wget http://downloads.sourceforge.net/ffm...5&big_mirror=0
# tar xjvf ffmpeg-php-0.5.3.1.tbz2
# cd ffmpeg-php-0.5.3.1
 # phpize
# ./configure && make
# make install

Bạn sẽ nhận được thông điệp như bên dưới, bạn nên lưu ý phần đường dẫn

############################
/usr/local/src/ffmpeg-php-0.5.3.1/modules/ffmpeg.so
cp ./.libs/ffmpeg.lai /usr/local/src/ffmpeg-php-0.5.3.1/modules/ffmpeg.la
PATH=”$PATH:/sbin” ldconfig -n /usr/local/src/ffmpeg-php-0.5.3.1/modules
————————————————� �——————-
Libraries have been installed in:
/usr/local/src/ffmpeg-php-0.5.3.1/modules
Installing shared extensions: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
########################

Quá trình cài đặt sẽ tạo ra tập tin ffmpeg.so. Thêm dòng bên dưới vào tập tin php.ini

Mã:
extension=ffmpeg.so

Ghi lại đường dẫn nơi thư viện chia sẻ được load

7. Libogg + Libvorbis

Cài đặt Libogg

 

Mã:
# wget http://downloads.xiph.org/releases/o...g-1.1.3.tar.gz
# tar xvzf libogg-1.1.3.tar.gz
# cd /usr/local/src/libogg-1.1.3
# ./configure && make && make install
Cài đặt libvorbis

Mã:
# wget http://downloads.xiph.org/releases/v...s-1.1.2.tar.gz
# tar xvzf libvorbis-1.1.2.tar.gz
# cd /usr/local/src/libvorbis-1.1.2
# ./configure && make && make install


8. Mplayer & Codecs

Cài đặt Codec

 

Mã:
# wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/rele...071007.tar.bz2
# tar xjvf essential-20071007.tar.bz2
# mv /usr/local/src/essential-20071007/ /usr/local/lib/codecs/
# chmod -R 755 /usr/local/lib/codecs/

Cài đặt Mplayer

 

Mã:
# wget http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/rel...1.0rc1.tar.bz2
# tar xjvf  MPlayer-1.0rc1.tar.bz2
# cd MPlayer-1.0rc1/
# ./configure
# make
# make install

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …