Home / Operating System / Linux / CentOS / Cài đặt Nginx trên server CentOS 6 x86_64 với PHP5 hỗ trợ qua PHP – FPM và MySQL

Cài đặt Nginx trên server CentOS 6 x86_64 với PHP5 hỗ trợ qua PHP – FPM và MySQL

Trong bài này, chúng ta sẽ dùng hostname kenhgiaiphap.vn với địa chỉ IP 192.168.11.230. Bên cạnh đó, php-fpm không có sẵn trên repository chính thức của CentOS, nhưng lại có trên Remi RPM với cơ chế phụ thuộc vào EPEL repository, chúng ta có thể kích hoạt cả 2 repository như sau:

rpm –import https://fedoraproject.org/static/0608B895.txt

rpmihv http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm

rpm –import http://rpms.famillecollet.com/RPM-GPG-KEY-remi
rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
yum install yum-priorities

Chỉnh sửa file /etc/yum.repos.d/epel.repo

vi /etc/yum.repos.d/epel.repo
Và thêm dòng priority=10 vào phần [epel]:

Làm tương tự như vậy với phần [remi] trong /etc/yum.repos.d/remi.repo, và thay đổi enabled thành 1:
vi /etc/yum.repos.d/remi.repo

Installing MySQL 5

yum install mysql mysql-server

Cho MYSQL Khởi động  cùng hệ thống và start Mysql 

chkconfig –levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start

Kiểm tra Xem MYSQL đã start chưa 

netstat -tap | grep mysql
Nếu hiện như sau là ok
[root@kenhgiaiphap ~]#  netstat -tap | grep mysql
tcp        0      0 *:mysql                     *:*                         LISTEN      5069/mysqld


Thiết lập password cho user root : 
(Vidu: 123456 )

/usr/bin/mysqladmin -u root password ‘123456’

Installing Nginx 

yum install nginx
Cho Nginx khởi động cùng hệ thống và start Nginx
chkconfig –levels 235 nginx on
/etc/init.d/nginx start

Sau đó, gõ địa chỉ IP của web server vào trình duyệt (ví dụ http://192.168.11.230) sẽ có giao diện như sau :

Installing PHP5

yum install php-fpm php-cli php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php-magpierss php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy

Sau đó, mở file /etc/php.ini và thiết lập cgi.fix_pathinfo=0:
vi /etc/php.ini

Bạn có thể kham khảo thêm tại :
http://wiki.nginx.org/Pitfalls

Trong /var/log/php-fpm/www-error.log khi chúng ta tiến hành gọi mã PHP trong trình duyệt, các bạn hãy thiết lập date.timezone trong file /etc/php.ini như sau:
[…] [Date] ; Defines the default timezone used by the date functions
; http://www.php.net/manual/en/datetime.configuration.php#ini.date.timezone
date.timezone =  “Asia/Ho_Chi_Minh”
[…]

Để tìm timezone của hệ thống ta dùng lệnh
cat /etc/sysconfig/clock

Cho php-fpm khởi động cùng hệ thống và start php-fpm

chkconfig –levels 235 phpfpm on
/etc/init.d/phpfpm start

PHP-FPM là 1 tiến trình daemon (với đoạn script /etc/init.d/php-fpm) có cơ chế hoạt động cùng với FastCGI server trên cổng 9000.

Configuring nginx

File thiết lập, cấu hình chính của nginx là /etc/nginx/nginx.conf

Kham khảo thêm tại
http://wiki.codemongers.com/NginxFullExample

http://wiki.codemongers.com/NginxFullExample2

Trước tiên, chúng ta có thể tăng số lượng các tiến trình xử lý và thiết lập thông số keepalive_timeout về 1 giá trị phù hợp:

vi /etc/nginx/nginx.conf

#######################################################################
#
# This is the main Nginx configuration file.
#
# More information about the configuration options is available on
#   * the English wiki – http://wiki.nginx.org/Main
#   * the Russian documentation – http://sysoev.ru/nginx/
#
#######################################################################

#———————————————————————-
# Main Module – directives that cover basic functionality
#
#   http://wiki.nginx.org/NginxHttpMainModule
#
#———————————————————————-

user              nginx;
worker_processes  4;

error_log  /var/log/nginx/error.log;
#error_log  /var/log/nginx/error.log  notice;
#error_log  /var/log/nginx/error.log  info;

pid        /var/run/nginx.pid;

#———————————————————————-
# Events Module
#
#   http://wiki.nginx.org/NginxHttpEventsModule
#
#———————————————————————-

events {
worker_connections  1024;
}

#———————————————————————-
# HTTP Core Module
#
#   http://wiki.nginx.org/NginxHttpCoreModule
#
#———————————————————————-

http {
include       /etc/nginx/mime.types;
default_type  application/octet-stream;

log_format  main  ‘$remote_addr – $remote_user [$time_local] “$request” ‘
‘$status $body_bytes_sent “$http_referer” ‘
‘”$http_user_agent” “$http_x_forwarded_for”‘;

access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

sendfile        on;
#tcp_nopush     on;

#keepalive_timeout  0;
keepalive_timeout  65;

#gzip  on;

#
# The default server
#
server {
listen       80;
server_name  _;
# dòng   server_name  _; là do làm trên localhost
# khi làm thực tế thì chỉnh lại cho phù hợp vidu:
#server {
# listen          80;
# server_name     kenhgiaiphap.com;

#charset koi8-r;

#access_log  logs/host.access.log  main;

location / {
root   /usr/share/nginx/html;
index  index.html index.htm index.php;
}

error_page  404              /404.html;
location = /404.html {
root   /usr/share/nginx/html;
}

# redirect server error pages to the static page /50x.html
#
error_page   500 502 503 504  /50x.html;
location = /50x.html {
root   /usr/share/nginx/html;
}

# proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
#
#location ~ .php$ {
#    proxy_pass   http://127.0.0.1;
#}

# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
#
location ~ .php$ {
root           html;
fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
fastcgi_index  index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include        fastcgi_params;
}

# deny access to .htaccess files, if Apache’s document root
# concurs with nginx’s one
#
location ~ /.ht {
deny  all;
}
}

# Load config files from the /etc/nginx/conf.d directory
# include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

}

 

Thông số server_name _; sẽ biến phần này thành vhost mặc định (tuy nhiên, người sử dụng vẫn phải chỉ định rõ ràng giá trị hostname tương ứng, ví dụ như www.example.com). Ở chế độ mặc định, PHP-FPM sẽ luôn lắng nghe các tín hiệu trên cổng 9000, do vậy chúng ta phải thiết lập nginx kết nối tới 127.0.0.1:9000 đi kèm với fastcgi_pass 127.0.0.1:9000.

Sau đó, khởi động lai nginx:
/etc/init.d/nginx restart

Tạo File info.php trong /usr/share/nginx/html/ 
vi /usr/share/nginx/html/info.php
file info.php có nội dung sau:
phpinfo();
?>

Kiểm tra xem Php đã hoạt động chưa : 
Vào trình duyệt gõ (http://192.168.11.230/info.php):

Chúng ta có thể thấy rằng PHP5 đã làm việc, và hoạt động qua FPM/FastCGI, được chỉ ra tại dòng Server API. Nếu kéo chuột xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy tất cả các module đã được kích hoạt sẵn trong PHP5, trong đó có bao gồm cả MySQL:

Thiết lập PHP-FPM sử dụng Unix Socket

Mặt khác, PHP – FPM luôn “lắng nghe” các tín hiệu trên cổng 9000 qua địa chỉ 127.0.0.1 ở chế độ mặc định, và chúng ta cũng có thể thiết lập PHP-FPM sử dụng socket Unix để tránh hiện tượng quá tải TCP.

Để thực hiện, Ta mở file cấu hình /etc/php-fpm.d/www.conf…

vi /etc/php-fpm.d/www.conf
thay đổi dòng listen như bên dưới :
[…] ;listen = 127.0.0.1:9000
listen = /tmp/php5-fpm.sock
[…]

Khởi động lại PHP-FPM:
/etc/init.d/phpfpm restart

Tiếp theo, tìm kiếm trong file cấu hình nginx với tất cả các giá trị của vhosts, thay đổi fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; thành fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;

vi /etc/nginx/nginx.conf

[…] location ~ .php$ {
root /usr/share/nginx/html;
fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
[…]

Cuối cùng, khởi động lại Nginx:
/etc/init.d/nginx restart

Một số Link cần kham khảo :
Nginx
nginx Wiki
PHP_FPM

(Có kham khảo bài viết bên Quantrimang) !

Phan trọng Hiếu (theo Howtoforge.com)

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

phim-tat-youtube

Phím tắt Youtube

Khi bạn xem video trên Youtube, các bạn đã biết hết phím tắt youtube chưa? …