CentOS

Cài đặt NGINX trên Centos

Cài đặt NGINX trên Centos vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo # insert [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 #Lưu file lại # Sau đó tiến hành cài đặt bằng yum yum install nginx #Cấu hình proxy by pass # Edit file /etc/nginx/conf.d/default.conf vi /etc/nginx/conf.d/default.conf # Tìm # location / { # ..... # …

Read More »

Triển khai hoàn chỉnh mô hình thực tế OpenVPN Client – to – Site trên Centos

Triển khai hoàn chỉnh mô hình thực tế OpenVPN Client – to – Site trên Centos Giải pháp mạng riêng ảo sử dụng mã nguồn mở OpenVPN cho phép các nhân viên thường đi công tác xa có thể ngồi bất kì nơi đâu có kết nối internet đều có …

Read More »

Thiết lập hệ thống Active/active Samba CTDB Cluster sử dụng GFS & DRBD Trên Centos 5.7 X86_64

Thiết lập hệ thống Active/active Samba CTDB Cluster sử dụng GFS & DRBD Trên Centos 5.7 X86_64 Trước đây kenhgiaiphap.vn có giới thiệu 2 bài xây dựng hệ thống file server có độ sẵng sàng cao (HA) sử dụng GlusterFS và DRBD+Heartbeat . với 2 cách đó bạn có thể …

Read More »

Git for Beginners

It is a general tendency of human beings to resist change. Unless Git was around when you started with version control systems, chances are that you are comfortable with Subversion. Often, people say that Git is too complex for beginners. Yet, I beg to differ! In this tutorial, I will explain how to …

Read More »

Tự động cài đặt NGINX,PHP-FPM, MySql, phpMyAdmin trên CentOS VPS với ComfortVPS Script

Trong một bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạncài đặt NGINX,PHP-FPM, MySql, phpMyAdmin và nhiều thứ khác nữa một cách tự động trên VPS bằng script Centminmod (Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod). Centminmod là một script rất tốt, tuy nhiên nó lại tương đối phức …

Read More »

Cài đặt Nginx trên server CentOS 6 x86_64 với PHP5 hỗ trợ qua PHP – FPM và MySQL

Trong bài này, chúng ta sẽ dùng hostname kenhgiaiphap.vn với địa chỉ IP 192.168.11.230. Bên cạnh đó, php-fpm không có sẵn trên repository chính thức của CentOS, nhưng lại có trên Remi RPM với cơ chế phụ thuộc vào EPEL repository, chúng ta có thể kích hoạt cả 2 repository …

Read More »

Cài đặt và cấu hình Zimbra trên CentOS 6

Cài đặt và cấu hình Zimbra trên CentOS 6 I – Giới thiệu: Zimbra Collaboration Suite (ZCS) là nhóm phần mềm được viết bởi công  ty Zimbra. Công ty này được Yahoo mua lại từ cuối năm 2007 và sau đó lại được VMware mua lại vào đầu năm 2010. …

Read More »