Router

Reset default Cisco 2960

Reset default Cisco 2960 1. Nối dây console với cisco 2960, mở hyper terminal và connect vào 2960 2. Tắt nguồn và mở nguồn khi tay nhấn giữ nút Mode 3. Màn hình terminal sẽ hiện ‘Switch>‘. Gõ những lệnh sau: flash_init dir flash: rename flash:config.text flash:oldconfig.backup boot 4. Đợi khởi …

Read More »

Resetting router to factory default (removing the startup configuration file)

Resolution To resolve this issue, perform these steps: To erase the configuration file, issue the erase nvram: command.Reload the router by issuing the reload command. If this does not solve the problem, attempt to break into ROM Monitor (ROMmon) by issuing the break  sequence (usually Ctrl and break from the …

Read More »

Cấu hình giao thức định tuyến RIP

A. Mục tiêu của bài lab: Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó cấu hình RIP cho các router. Cụ thể ta sẽ làm các công việc sau: 1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface của …

Read More »