Home / VoIP (page 2)

VoIP

Giải pháp Callcenter, tổng đài nội bộ, tổng đài analog, tổng đài panasonic, SIP protocol, H323 protocol

Cài đặt Tomcat6 bị lỗi

Khi cài đặt Tomcat6, Nếu gặp lỗi này => Error: Missing Dependency: /usr/bin/rebuild-security-providers is needed by package java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115.i386 (base) thì chạy các lệnh dưới. Xử lý: yum remove jpackage-utils yum –disablerepo=jpackage* install jpackage-utils yum install tomcat6

Read More »