Home / Operating System / Linux / Cấu hình kết nối console (COM) cho linux

Cấu hình kết nối console (COM) cho linux

Cách cấu hình

 • Kiểm tra server có cổng console hay không bằng câu lệnh: dmesg | grep tty. Nếu hệ thống có 2 port console (COM) thì kết quả câu lệnh sẽ có dạng như sau:
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
 • Gán port COM vào thiết bị của Linux, gõ lệnh setserial -g /dev/ttyS[01]. Sau khi gõ câu lệnh, linux sẽ gán 2 cổng COM vào /dev/ttyS0 và /dev/ttyS1. Câu lệnh sẽ hiện ra các kết xuất sau:
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
/dev/ttyS1, UART: 16550A, Port: 0x02f8, IRQ: 3
 • Cấu hình file inittab để cho phép login từ cổng COM. Ở đây ta sẽ sử dụng câu lệnh agetty để gắn console vào cổng COM. Cập nhật file /etc/inittab bằng cách thêm các dòng được bôi đỏ bên dưới.
 id:3:initdefault:

 # System initialization.
 si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

 l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
 l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
 l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
 l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
 l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
 l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
 l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6

 # Trap CTRL-ALT-DELETE
 ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now

 pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"

 # If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
 pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"

 # Run gettys in standard runlevels
 1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
 2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
 3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
 4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
 5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
 6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
 # Run agetty on COM1/ttyS0 and COM2/ttyS1
 s0:2345:respawn:/sbin/agetty -L -f /etc/issueserial 115200 ttyS0 vt100
 s1:2345:respawn:/sbin/agetty -L -f /etc/issueserial 38400 ttyS1 vt100
 # Run xdm in runlevel 5
 x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
Các tham số của agetty

 • -L kết nối là local mà không cần xác định nhà mạng (khi không cần kết nối với modem).
 • -f thay thế cho file /etc/issue. File này dùng để khai báo các thông báo khi user login vào hệ thống.
 • -i không hiển thị bất kỳ thông điệp nào khi login vào hệ thống.
 • 9600 là speed rate của cổng COM. Ở đây khai báo 9600 là thông số mặc định của các thiết bị mạng. Có thể thử với 115200.
 • ttyS0 là định danh của cổng COM sử dụng. Ở đây là sử dụng cổng số 1.
 • vt100 là bộ mô phỏng đầu cuối. Tùy theo chương trình console bạn thường sử dụng mà cấu hình giá trị này. VT100 là thường được sử dụng hơn cả, có thể sử dụng VT102.
 • Lưu file /etc/inittab sau đó thoát ra console và gõ lệnh init q để áp dụng các cấu hình của file /etc/inittab vào hệ thống.
 • Để kiểm tra lại hệ thống đã được cập nhật hay chưa, gõ lệnh ps -ef | grep agetty. Kết quả có dạng như bên dưới.
[root@oscar root]$ ps -ef | grep agetty
root    958   1 0 Dec13 ttyS0  00:00:00 /sbin/agetty -L -f /etc/issueserial 115200 ttyS0  vt100
root   1427   1 0 Dec13 ttyS1  00:00:00 /sbin/agetty -L -f /etc/issueserial 38400 ttyS1 vt100
 • Nếu thấy các giá trị không cập nhật đúng như câu hình trong /etc/inittab thì gõ lệnh pkill agetty
 • Cấu hình cho phép login bằng user root. Cập nhật file /etc/securetty bằng cách chèn 2 dòng màu đỏ bên dưới:
console
 ttyS0
 ttyS1
vc/1
vc/2
vc/3
vc/4
vc/5
vc/6
vc/7
vc/8
vc/9
vc/10
vc/11
tty1
tty2
tty3
tty4
tty5
tty6
tty7
tty8
tty9
tty10
tty11
 • Để quá trình boot của hệ thống được hiển thị trên màn hình console mà không hiển thị trên màn hình máy tính. Cập nhật file /etc/grub.conf bằng cách thêm vào dòng màu đỏ bên dưới vào cuối dòng bắt đầu bởi chữ kernel. Lưu ý: cấu hình này kết xuất dữ liệu ra port 1.
 # grub.conf generated by anaconda
 #boot=/dev/hda
 default=0
 timeout=10
 splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
 title Red Hat Linux (2.4.20-24.9)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-24.9 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
 console=ttyS0,115200
    initrd /initrd-2.4.20-24.9.img

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …