Home / Core Networking / Cấu hình thiết bị mạng của Cisco qua port Console trên CentOS

Cấu hình thiết bị mạng của Cisco qua port Console trên CentOS

Cấu hình thiết bị mạng của Cisco qua port Console trên CentOS

Nếu như bạn đã quá quen với việc cấu hình các thiết bị mạng của Cisco như router và switch qua port console  trên Windows sử dụng Hyper Terminal thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách cấu hình thiết bị của Cisco trên Centos.

Bước 1: Tất nhiên là bạn phải kết nối dây console giữa máy tính và thiết bị Cisco

Bước 2: Thực hiện cài gói minicom trên CentOS thông qua lệnh sau:

//Check xem gói minicom có trong repo của phiên bản CentOS bạn đang sử dụng không

#yum search minicom

//Thực hiện cài đặt minicom

#yum install minicom

Bước 3: Check xem máy tính của bạn đã nhận cáp console chưa thông qua lệnh sau:

#dmesg | grep serial

Kết quả sẽ hiển thị như sau nếu máy tính đã nhận cáp console:

Lưu ý: Hãy lưu giá trị này lại: ttyS0 hoặc ttyS1

Bước 4: Cấu hình minicom:

Khởi tạo chương trình minicom thông qua lệnh sau:

#minicom -s

Sau khi gõ lệnh trên màn hình hiển thị tiếp theo như sau:

Thực hiện thiết lập các thông số để có thể kết nối với thiết bị bằng cách chọn Serial port setup:

Màn hình hiển thị sau khi chọn tùy chọn trên:

Chú ý 2 thông số sau:

Thông số 1 bạn gõ a để thực hiện chỉnh lại giá trị default là /dev/modem thành giá trị mà bạn đã lưu lại trước đó (ttyS0 hoặc ttyS1):

Sau khi sửa xong, nhấn Enter để hoàn thành việc edit

Thông số 2 bạn gõ bạn nên check lại khuyến nghị của Cisco đối với từng thiết bị mạng khác nhau, sau đó thực hiện lựa chọn các thông số trong minicom cho phù hợp:

Thông thường với các thiết bị của Cisco thì các thông số như sau:

  • Bits per second: 9600
  • Data bits: 8
  • Parity: None
  • Stop bits: 1
  • Flow control: None

Nếu theo các giá trị thì bạn sẽ gõ elvw và nhấn Enter để hoàn tất (Với e ứng với 9600, l ứng với None, v ứng với 8 và w ứng với 1)

Sau khi hoàn tất các bước trên bạn thực hiện exit để minicom thực hiện kết nối với thiết bị mạng

Bước 5: Cấu hình thiết bị:

Sau khi bạn exit, minicom sẽ thực hiện khởi tạo kết nối với thiết bị mạng, giao diện để bạn có thể cấu hình thiết bị sẽ hiển thị như sau:

Giao diện trên là giao diện của con switch layer 3 – C3560. Giao diện này sẽ khác ứng với thiết bị của các bạn

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012