Home / Operating System / Chạy nhiều Tomcat instance trên cùng một server

Chạy nhiều Tomcat instance trên cùng một server

B1: Cài đặt Tomcat

Cài đặt Tomcat phân chia thành các thư mục khác nhau, ví dụ /var/tomcat/serverA /var/tomcat/serverB. Trong đó các thư mục serverA, serverB cần có những thư mục nội dung và cấu hình sau: bin, lib, conf, logs, temp, webapps, work

Xem thêm: Cách cài đặt Tomcat7

B2: Thay đổi port

Mỗi Instance sẽ lắng nghe trên các port khác nhau, cần phải thay đổi để không bị xung đột. Có 3 port cần phải đổi là

  • shutdown port: Port này được dùng bở tiến trình java khi tomcat chạy. Khi script shutdown.sh được thực hiện, tomcat sẽ gửi tín hiện kết thúc thông qua port này. Ví dụ 8005
  • connector port: Port dùng để kết nối tới tomcat từ xa (trình duyệt). Ví dụ 8080
  • ajp port: Port dùng khi apache httpd server liên lạc với tomcat, sử dụng để tạo loadbalancer. Ví dụ: 8009

Bạn cần sử file conf/server.xml thay đổi port

B3: Tạo init script cho mỗi Instance

 

#!/bin/bash

# description: Tomcat Start Stop Restart

# processname: tomcat

# chkconfig: 234 20 80

JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/

export JAVA_HOME

PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

export PATH

CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat7

 

case $1 in

start)

sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

;;

stop)

sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

;;

restart)

sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

;;

esac

exit 0

 

————————

 

 

#!/bin/bash

# description: Tomcat Start Stop Restart

# processname: tomcat

# chkconfig: 234 20 80

JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/

export JAVA_HOME

PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

export PATH

CATALINA_BASE=/usr/share/tomcat7-new

 

case $1 in

start)

sh $CATALINA_BASE/bin/startup.sh

;;

stop)

sh $CATALINA_BASE/bin/shutdown.sh

;;

restart)

sh $CATALINA_BASE/bin/shutdown.sh

sh $CATALINA_BASE/bin/startup.sh

;;

esac

exit 0

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012