Home / Thủ Thuật / Hacking / BackTrack / Danh sách những câu lệnh cơ bản trong Backtrack dành cho người mới sử dụng

Danh sách những câu lệnh cơ bản trong Backtrack dành cho người mới sử dụng

1) Shutdown :

shutdown -h now

2) Reboot :

shutdown -r now

3) Download Tools :

apt-get install toolname

4) Remove Tools :

apt-get remove toolname

5) Clear Terminal :

clear

6) unzip .zip :

unzip -e filename.zip

7) unrar .rar :

unrar x filename.rar

8) RAR Files :

rar a name.rar /path/filename

9) StopCancel Job :

Ctrl+C

10) ADSL Connection :

pppoeconf

11) Exit Terminal :

exit

12) Run Ruby Files :

ruby /path/filename.rb

13) Run Python Files :

python /path/filename.py

14) Run Perl Files :

perl /path/filename.pl

15) Move in Files :

cd /path/

Example -> cd /pentest/database/sqlmap

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

How to install openfiler for SAN

Để cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere như: Live migration, HA thì …