Home / Operating System / Linux / DỰ ÁN LINUX TOÀN TẬP

DỰ ÁN LINUX TOÀN TẬP

DỰ ÁN LINUX TOÀN TẬP

Hôm nay,  mình xin start dự án “Linux Toàn Tập“, dự án này bao gồm tất cả các bài viết về hệ điều hành  ( các dịch vụ trên  ) từ cơ bản đến nâng cao. Dự định mỗi tuần sẽ có ít nhất 3 – 5 bài viết, các bạn nhớ theo dõi nhé. Mọi góp ý, thắc mắc, đóng góp và yêu cầu bài viết vui lòng gởi thông tin cho chúng tôi qua địa chỉ email : hautp@gocit.vn

Xin cám ơn sự đóng góp, góp ý của các bạn.

Phần 1: Giới thiệu về linux

– Giới thiệu về hệ điều hành Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-he-dieu-hanh-linux/

– Tìm hiểu về hệ điều hành Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-he-dieu-hanh-linux/

– Kernel : http://www.gocit.vn/bai-viet/kernel/

– Giới thiệu về hệ điều hành  : http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu/

– Giới thiệu về hệ điều hành  : http://www.gocit.vn/bai-viet/debian/

– Giới thiệu về hệ điều hành  : http://www.gocit.vn/bai-viet/centos/

– Giới thiệu về Redhat : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-ve-redhat/

– Hướng dẫn cài hệ điều hành CentOS 6 : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-centos-6/

– Download các phiên bản CentOS cũ hơn tại địa chỉ : vault.centos.org

– Cấu trúc thư mục trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-truc-cay-thu-muc-trong-linux/

– Ý nghĩa các thư mục trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cua-cac-thu-muc-trong-linux/

– Tìm hiểu File System của Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/file-system-linux/

– Tìm hiểu về các file khởi động của hệ điều hành Linux http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-cac-file-khoi-dong-cua-he-dieu-hanh-linux/

– Ext4 : http://www.gocit.vn/bai-viet/ext4/

Phần 2 : Linux căn bản

– Reset password Root linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/reset-password-root-linux/

– Giới thiệu dịch vụ SSH trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-dich-vu-ssh-tren-linux/

– Một số lệnh Linux cơ bản : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Sử dụng “vi” trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/su-dung-vi-linux/

– Cài phần mềm trong Linux: http://www.gocit.vn/bai-viet/co-ban-ve-cai-dat-phan-mem-tren-linux/

– Hướng dẫn cài webmin trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-webmin/

– Các câu lệnh dành cho network trên Linux :  http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-danh-cho-network-tren-linux/

– Một số lệnh yum cơ bản : http://www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-lenh-co-ban-su-dung-yum/

– Network File System (NFS) : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-file-system-nfs/

– NFS Server : http://www.gocit.vn/bai-viet/nfs-server/

– Sử dụng Crontab trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/crontab-linux/

– Ý nghĩa các thông số fstab trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cac-thong-so-trong-fstab/

– Grep Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/grep-linux

– Quyền truy cập file trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/quyen-truy-cap-file-tren-linux/

– Tìm hiểu về /dev/nul : http://www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-dev-null/

– Basic Linux Command : http://www.gocit.vn/bai-viet/basic-linux-commands/

– Giám sát hệ thống Linux với netstat : http://www.gocit.vn/bai-viet/giam-sat-he-thong-linux-voi-netstat/

– Một số câu lệnh thường dùng trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– How to enable IP Forwarding in Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/how-to-enable-ip-forwarding-in-linux/

Phần 3: Một số dịch vụ căn bản trên Linux

– Hướng dẫn cấu hình DHCP : http://www.gocit.vn/bai-viet/dhcp/

– Squid Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/squid-cache/

– Căn bản Squid Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-squid-cache/

– Network Time Protocol ( NTP ) trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-time-protocol-ntp-tren-linux/

– Hướng dẫn cài VsFTP : http://www.gocit.vn/bai-viet/vsftp/

– SSH without a password : http://www.gocit.vn/bai-viet/ssh-without-password/

– Logrotate : http://www.gocit.vn/bai-viet/logrotate/

– Căn bản samba trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-samba-linux/

– Cài đặt và cấu hình samba : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-va-cau-hinh-samba/

– Network Tool : http://www.gocit.vn/bai-viet/network-tools/

– Rar – Unrar trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/rar-unrar-linux/

Phần 4: Một số thủ thuật trên linux

– Một số lệnh Linux cơ bản: http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Các câu lệnh thường dùng trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– Tips Linux :

http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-tips/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-2/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-3/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-4/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-5/

http://www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-6/

Squid Proxy out of filedescriptors : http://www.gocit.vn/bai-viet/squid-proxy-out-of-filedescriptors/

Một số thủ thuật với htaccess : http://www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-thu-thuat-voi-htaccess/

Phần 5 : Một số dịch  vụ nâng cao:

Hướng dẫn cài đặt OpenVPNhttp://www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-openvpn/

Các lệnh MySQL thông dụng : http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-lenh-mysql-thong-dung/

Khôi phục mật khẩu root MySQL : http://www.gocit.vn/bai-viet/khoi-phuc-mat-khau-root-mysql/

MySQL Query Cache : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql-query-cache/

MySQLTuner :  http://www.gocit.vn/bai-viet/mysqltuner/

AutoMySQL Backup : http://www.gocit.vn/bai-viet/automysqlbackup/

Căn bản iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables/

Căn bản về iptables ( phần 2 ) : http://www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables-2/

Iptables tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial-3/

Firewall iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/firewall-linux/

Iptables tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial/

Iptables Firewall Configuration Tutorial : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-firewall-configuration-tutorial/

Selinux là gì : http://www.gocit.vn/bai-viet/disable-selinux/

RPM Build : http://www.gocit.vn/bai-viet/rpm-build/

Cài phần mềm từ source trên linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/install-open-source-linux/

Một số tool monitor linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/15-tool-monitor-linux/

Linux System Monitor Tools : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-system-monitor-tools/

Iptables ip_conntrack table full : http://www.gocit.vn/bai-viet/iptables-ip-conntrack-tables-full/

Linux kernel sysctl : http://www.gocit.vn/bai-viet/linux-kernel-sysctl/

PHP Security : http://www.gocit.vn/bai-viet/php-security/

Change datadir MySQL : http://www.gocit.vn/bai-viet/change-datadir-mysql/

Install memcached : http://www.gocit.vn/bai-viet/install-memcached/

System Admin Tool Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/system-admin-tool-linux/

Migrate MySQL Database : http://www.gocit.vn/bai-viet/migrate-mysql-databse/

Migrate user account Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/migrate-user-account-linux/

HowTo: Speed Up Linux Software Raid Building And Re-syncing : http://www.gocit.vn/bai-viet/speed-up-software-raid-linux/

Software Vs Hardware RAID Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/software-vs-hardware-raid-linux/

RAID 5 vs RAID 10: Recommended RAID For Safety and Performance : http://www.gocit.vn/bai-viet/raid-5-vs-raid-10/

Undelete Files Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/undelete-files-linux/

Các phương pháp đối phó ddos http://www.gocit.vn/bai-viet/cac-phuong-phap-doi-pho-ddos/

Truy cập MySQL Server từ xa thông qua SSH : http://www.gocit.vn/bai-viet/truy-cap-mysql-server-thong-qua-ssh/

Cấu hình MRTG trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-mrtg-tren-centos/

Mã hóa tập tin với OpenSSL : http://www.gocit.vn/bai-viet/ma-hoa-tap-tin-voi-openssl/

SUID/SGID, STICKY : http://www.gocit.vn/bai-viet/suid-sgid-sticky/

Tuning Linux firewall connection tracker ip_conntrack : http://www.gocit.vn/bai-viet/tuning-linux-firewall-connection-tracker-ip_conntrack/

MySQL trên Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql/

Cài đặt Xen trên Centos : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-xen-tren-centos/

Cài đặt Openvz trên CentOS : http://www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-openvz-tren-centos/

Mysql Database Performance tuning : http://www.gocit.vn/bai-viet/mysql-database-performance-tuning/

Cấu hình HAProxy và Keepalived : http://www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-haproxy-va-keepalived/

Haproxy for Mysql Failover and Redundancy : http://www.gocit.vn/bai-viet/haproxy-mysql-failover-redundancy/

Keepalived For Web Cluster http://www.gocit.vn/bai-viet/keepalived-for-web-cluster/

Nginx: Setup SSL Reverse Proxy (Load Balanced SSL Proxy) http://www.gocit.vn/bai-viet/nginx-setup-ssl-reverse-proxy-load-balanced-ssl-proxy/

Check mysql replication : http://www.gocit.vn/bai-viet/check-mysql-replication/

Htaccess Toàn Tập : http://www.gocit.vn/bai-viet/htaccess/

Cpulimit : hạn chế việc sử dụng CPU đối với các Process trong Linux : http://www.gocit.vn/bai-viet/cpulimit-han-che-su-dung-cpu-voi-cac-process-trong-linux/

Phần 6: LAB Linux ( dành cho các bạn thực hành )

Lab Linux – Network File System (NFS) : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-file-system-nfs/

Lab Linux – Cài Đặt DHCP Server : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-dhcp-server/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ Samba : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-samba/

Lab Linux – Network Information Service – NIS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-information-service-nis/

Lab Linux – Cài đặt cấu hình dịch vụ LDAP : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-cau-hinh-dich-vu-ldap/

Lab Linux – Dịch vụ chia sẻ file FTP : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-dich-vu-chia-se-file-ftp/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-dns/

Lab Linux – Xây dựng Slave DNS : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-xay-dung-slave-dns/

Lab Linux – Cấu hình webserver Apache : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-webserver-apache/

Lab Linux – Cấu hình Virtual Host : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-virtual-host/

Lab Linux – Giám sát hệ thống web server :  http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-giam-sat-he-thong-web-server/

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix ( phần 1 )  : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p1/

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix – ( phần 2 )  : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p2/

Lab Linux – Căn bản Iptables : http://www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-can-ban-iptables/

Tài liệu tham khảo

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-linux-administration-a-beginners-guide-fifth-edition/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-tai-lieu-lpi-tieng-viet/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-10-quantal-quetzal/

http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-huong-dan-su-dung-he-dieu-hanh-ubuntu/

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012