Home / Thủ Thuật / Hacking / BackTrack / Enable SSH trên Backtrack 5

Enable SSH trên Backtrack 5

Enable SSH trên Backtrack 5
Bước 1:
root@bt:~# sshd-generate
Bước 2:
root@bt:~# /etc/init.d/ssh start
Bước 3:Kiểm tra xem đã thành công chưa
root@bt:~# netstat -ntlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 3690/sshd

Print Friendly

About dongpolice

Check Also

cài đặt ffmeg

Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP +Lame + Ruby + Mplayer + Mencoder + flv2tool

Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP +Lame + Ruby + Mplayer + Mencoder + flv2tool Để …