Home / Operating System / Hướng dẫn cài đặt và cấu hình quản lý giám sát hệ thống mạng bằng Cacti Linux

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình quản lý giám sát hệ thống mạng bằng Cacti Linux

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình quản lý giám sát hệ thống mạng bằng Cacti Linux

1. Giới thiệu về CACTI

Như chúng ta biết Linux là hệ điều hành máy chủ tuyệt vời, nhưng theo dõi máy chủ Linux của bạn
thì đó có nhiều kinh nghiệm và kiến thức nhất định để có thể nắm bắt và xử lý các vấn đề của hệ
thống.
Có nhiều công cụ mạnh cho việc quản lý và giám sát mạng hiện nay, chẳng hạn như MRTG, các
Multi Router Traffic Grapher, nhưng cài đặt và xem hiểu được chúng là không dễ dàng cho người
mới tiếp cận Linux. Nhưng Cacti – một chương trình đồ họa cho các thống kê mạng, được thiết kế
để dễ dàng cho cả những bạn mới lần đầu làm việc với hệ thống, nó tương đối dễ sử dụng cho các
quản trị viên mạng dù là bạn mới làm chưa có nhiều kinh nghiệm.

Cacti là một Network Graphing Tool tương tự như MRTG. thu thập dữ liệu SNMP và các dữ liệu
khác nhau (chẳng hạn như tải của hệ thống, tình trạng liên kết mạng, không gian đĩa cứng, đăng
nhập người dùng vv) thành một RRD. RRD là viết tắt của Round Robin Database, là một hệ thống
để lưu trữ và hiển thị thời gian, dữ liệu, băng thông mạng, nhiệt độ, và trung bình tải máy chủ.

2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Cacti

Yêu cầu phần mềm:

1. MySQL Server : lưu trữ dữ liệu của cacti.
2. NET-SNMP server – SNMP (Simple Network Management Protocol) là một giao thức dùng cho
quản trị mạng.
3. PHP with net-snmp module – Truy xuất vào dữ liệu SNMP bởi PHP.
4. Apache / lighttpd / ngnix webserver : Web server để thể hiện giao diện đồ thị được tạo ra bởi
PHP và RRDTOOL.

Các gói cần có cho RRDTOOL:

– pango-devel
– libxml2-devel
– ruby ruby-devel
www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
2

Cài NET-SNNMP
Trích dẫn:
#yum -y install net-snmp-utils php-snmp net-snmp-libs

Cài MySQL
Trích dẫn:
#yum -y install mysql-server mysql

Cấu hình MySQL database cho Cacti

cài đặt password cho mysql root user
Trích dẫn:
#mysqladmin -u root password NEWPASSWORD

tạo database cho Cacti
Trích dẫn:
# mysql -u root -p -e ‘create database cacti’

Tạo và cấp quyền cho user cacti trên database cacti với password là 123456
Trích dẫn:
www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
3

# mysql -u root -p

mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY ‘123456’;
mysql> FLUSH privileges;
mysql> exit

Cài đặt SNMP
Trích dẫn:
#yum install net-snmp-utils php-snmp net-snmp-libs

Cấu hình snmp
Trích dẫn:
#vi /etc/snmp/snmpd.conf

Bạn thay đổi và thêm nội dung sau vào SNMP (xem snmpd.conf để biết thêm chi tiết)
Trích dẫn:
rocommunity 123456
syslocation “Asterisk Vietnam”
proc mountd
proc ntalkd 4
disk / 10000
load 12 14 14

Bạn lưu file snmpd.conf và đóng lại, sau đó start snmpd và bật snmpd service:
Trích dẫn:
#/etc/init.d/snmpd start
#chkconfig snmpd on

Cài đặt rrdtool
Trích dẫn:
#wget http://packages.sw.be/rrdtool/rrdtool-1 f.i386.rpm
#wget http://packages.sw.be/rrdtool/perl-rrdt f.i386.rpm
#wget http://packages.sw.be/rrdtool/rrdtool-d f.i386.rpm

rpm -ivh rrdtool-1.2.18-1.el5.rf.i386.rpm perl-rrdtool-1.2.18-1.el5.rf.i386.rpm rrdtool-devel-1.2.18-
1.el5.rf.i386.rpm

Cài đặt CACTI
Trích dẫn:
#wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.7g.tar.gz
#tar -zvxf cacti-0.8.7g.tar.gz -C /var/www/html/
#cd /var/www/html/
#mv cacti-0.8.7g cacti

Hoặc bạn có thể cài bằng yum
Trích dẫn:
www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
4

yum -y install cacti

Tạo MySQL database cho cacti với database name là cacti
Trích dẫn:
#mysqladmin user=root password=password create cacti

Import cacti database mặc định từ cacti.sql trong thư mục cacti
Trích dẫn:
#mysql user=root password=password cacti < cacti.sql

Edit lại nội dung file include/config.php cho đúng với username và database của hệ thống của bạn.
Trích dẫn:
#cd /var/www/html/cacti/include
#vi config.php

Thay đổi nội dung trong file config.php :
Trích dẫn:
$database_default = “cacti”;
$database_hostname = “localhost”;
$database_username = “cacti”;
$database_password = “123456”;

Bạn add thêm dòng sau đây vào /etc/crontab
Trích dẫn:
#vi /etc/crontab

thêm nội dung như sau :

*/5 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Hoàn tất quá trình cài đặt Cacti lên máy chủ Linux.
Cấu hình Web Cacti

Bạn truy cập vào webcacti http://ipwebserver/cacti
username : admin
password : admin

www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
5

Sau khi đăng nhập thành công web cacti sẽ có như sau , và theo hướng dẫn bạn làn lượt thực hiện các
bước:

+ Create devices for network
+ create graphs for your new devices
+ view your new graphs

www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
6

Bước 1 – create devices for network
Bạn chọn menu Devices và bấm chọn nút add để thêm 1 thiết bị cần giám sát vào dữ liệu Cacti

– bạn phải cấu hình snmp trên windows xp :

+ Start -> Run -> services.msc enter -> chọn properties cho snmp service.

– trên web cacti Add New device là một máy trạm Windows XP
+ Description : name mà bạn cần thể hiện của host
+ Hostname : ip hoặc hostname của máy trạm
+ Host template : có thể chọn None hoặc template có sẳn ví dụ ở đây là windows xp.
www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
7

+ Downed Device Detection : phương pháp được cacti sử dụng để lấy thông tin là SNMP
+ SNMP version : version 1
+ SNMP Community : 123456 ( được setup trên SNMP Service của host)

Sau khi hoàn tất các bước trên bạn chọn Save để hoàn tất việc Add thêm device mới.

– Bạn chọn những data mà bạn cần monitor và add vào danh sách, sau đó bấm chọn Save để hoàn tất quá
trình add new devices.

– Sau khi tạo xong New Device chúng ta bấm chọn *Create Graphs for this Host để tạo graphic cho những
www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
8

data thu thập được của device này, chúng ta chỉ nên chọn những dữ liệu thông số thiết bị nào mà chúng
ta cần quan tâm để tạo Graph cho nó mà thôi.

– Bạn chọn mục In/Out Bytes with Total Bandwidth

Chúng ta vừa hoàn thành quá trình add máy trạm windows xp vào danh sách thiết bị thu thập của Cacti.
Add thêm một thiết bị Switch Cisco 2950
+ cấu hình snmp trên Cisco 2950
Trích dẫn:
cisco#configure terminal
sử dụng câu lệnh sau để enable Read-only với community string là public
cisco(config)#snmp-server community public RO

+ download template của cisco 2950 :
www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
9

Trích dẫn:
Download Cisco 2900/3500 template for cacti

Add thêm một máy chủ Windows 2003

Add thêm một máy chủ Linux.

Bạn có thể tham khảo download tất cả CACTI TEMPLATE

Sau khi có các devices của hệ thống mạng của bạn, bạn cần xây dựng sơ đồ hình tree để thể hiện tất cả
các dữ liệu thu thập hệ thống lại cho dễ quản lý

– Trong cửa sổ web Console chúng ta chọn mục Graphic Trees để xây dựng sơ đồ hình cây cho các dữ liệu
Graph hệ thống của chúng ta.
+ tuỳ theo tính năng và cách thiết kế hệ thống của bạn mà bạn quyết định xây dựng sơ đồ Trees cho hệ
thống của bạn như thế nào, ở đây CMT chỉ ví dụ demon một hệ thống bao gồm các máy trạm Windows,
các máy chủ linux, các thiết bị mạng, được xây dựng sơ đồ hình tree như sau:
www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
10

Do Cacti monitor được rất nhiều hệ thống thông qua SNMP, chúng ta sẽ chỉ nêu 1 số Script và
Template tham khảo cho các hệ thống thông dụng :

Apache stats Template

Host Template XML for cacti 087b and upCorrects a Problem with Thread Graph
Cacti 0.87b Host Template Webserver Apache

gzipped perl script to be placed at &lt;path_cacti&gt;/scripts/****
ws apachestats

www.asterisk.vn | Hướng dẫn cài đặt cấu hình giám sát hệ thống mạng bằng Cacti
11

The Webserber Host Template XML Import this one at least using Version cacti 0.8.6g
Cacti host template webserver apache

BIND 9 Statistics Template

Bind 9.7 template

Cài đặt:

1) Unzip
2) Import XML file to cacti
3) add in snmpd.conf on bind server this: extend .1.3.6.1.4.1.18689.0.1 dnscache-stats
/root/bin/runstats.sh
4) copy runstats.sh and **** to /root/bin on bind server, make them executable and make sure
named.stats is in /var/cache/bind (this one I changed to other directory, editing runstats.sh)
5) copy bind-stats.sh to <path_cacti>/scripts/

IIS – WWW Graph templates

Connection Graph template + dependencies
cacti graph template iis connection statistics

Session Graph template + dependencies
cacti graph template iis attemps statistics

Network Graph template + dependencies
cacti graph template iis network statistics

Request Graph template + dependencies
cacti graph template iis request statistics

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012