Home / Operating System / Linux / Hướng dẫn cấu hình SNMP trên thiết bị giám sát

Hướng dẫn cấu hình SNMP trên thiết bị giám sát

Hướng dẫn cấu hình SNMP trên thiết bị giám sát

Giải pháp

NMS đảm bảo giám sát toàn bộ hệ thống mạng sử dụng giao thức SNMP để lấy thông tin về trạng thái hoạt động tức thời của các thiết bị mạng, hệ thống máy chủ và toàn bộ các máy trạm. Vì vậy khi sử dụng NMS của Netcom ta phải tiến hành cấu hình SNMP trên các thiết bị mạng.

Hướng dẫn cấu hình

1. Cấu hình SNMP cho Window server 2003

Bước 1: Cài đặt SNMP cho Server 2003

  • Chọn Control Panel -> Add Remove Program -> Add/Remove Windows Components
  • Chọn Management and Monitor Tools và đánh dấu hai phần Simple Network Management Protocol và WMI SNMP Provider
  • Chọn Ok -> Next

Bước 2: Cấu hình SNMP cho Server 2003

  • Chọn Control Panel -> Administrative Tools -> Service
  • Chuyển sang tab security
  • Tạo tên cho phép lấy dữ liệu SNMP của Server 2003

2. Cấu hình SNMP cho máy chủ Linux

Bước 1: Cài đặt SNMP

  • Tiến hành cài đặt các gói net-snmp, net-snmp-utils

#yum install net-snmp net-snmp-ultils

Bước 2: Cấu hình SNMP cho máy chủ Linux

  • Khác với Windows trong linux nếu muốn thiết lập community cho dịch vụ SNMP thì phải chỉnh sửa lại file cấu hình /etc/snmp/snmpd.conf

#vim /etc/snmp/snmpd.conf

  • Việc tạo tên bảo mật và các nhóm chứa tên bảo mật là tùy chọn

#group add nms //Tạo nhóm người dùng nms

#useradd nms –g nms nms        //Tạo người dùng nms thuộc group nms

  • Sau đó khởi động lại SNMP để lưu lại file cấu hình

#services snmpd restart

3. Cấu hình SNMP cho router cisco

Bước 1: Đăng nhập sử dụng mất khẩu thiết bị

Bước 2: Truy cập phần giao diện quản trị

Bước 3: Truy cập phần giao diện cấu hình

Bước 4: Cấu hình SNMP

Bước 5: Lưu cấu hình Gõ configure terminal để vào phần cấu hình

Như vậy ta đã cấu hình xong SNMP trên các thiết bị cần giám sát bằng NMS. Bước tiếp theo tiến hành add thiết bị để tiến hành giám sát.

Chúc các bạn thành công!!!

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012