Hướng dẫn chuyển dịch vụ Mail từ Server này sang Server khác (cùng đường dẫn cài đặt Mdaemon)
Trong ví dụ này sẽ chuyển dịch vụ mail của domain opennet.biz từ Server 112.213.92.53 sang Server 112.213.92.13 vì spam mail, các trường hợp chuyển dịch vụ bình thường vẫn có thể áp dụng và bỏ qua bước suspend dịch vụ
Login vào Web Admin tại http://112.213.92.53:1000

Chọn domain opennet.biz, click Edit

Remote vào Server 112.213.92.53, từ giao diện Mdaemon chọn menu Accounts > Exporting > Export accounts to a comma delimited file… > OK > File export sẽ nằm trong đường dẫn C:MdaemonApp/Accounts.csv

Một thông báo cho biết việc export đã thành công

Xong chép tất cả các file và thư mục liên quan sang Server mới 112.213.92.13 với đường dẫn tương ứng bên Server cũ bao gồm:
– Thư mục C:MDaemonUsersopennet.biz_spam
– File C:MdaemonAppAccounts.csv
– Chép tất cả các file *.grp trong thư mục C:MdaemonApp thuộc về domain opennet.biz_spam chẳng hạn all@opennet.biz_spam.grp (đây là file mailing list)
– Chép tất cả các file *.rsp thư mục C:MdaemonApp thuộc về domain opennet.biz_spam chẳng hạn marketing@opennet.biz_spam.rsp (đây là file auto reply của user marketing@opennet.biz )
Vào Web Admin bên Server mới 112.213.92.13 tại http://112.213.92.13:1000 Vào Domain > New để khởi tạo dịch vụ bên Server mới, nhập đúng với các thông tin như bên Server cũ

Remote vào Server 112.213.92.13, từ giao diện Mdaemon vào menu Accounts > Importing > Import accounts from a comma delimited text file … > Browse đến đường dẫn chứa file Accounts.cvs vừa chép từ Server 112.213.92.53 sang > Open

Tiếp tục chọn Yes

Chọn đúng domain opennet.biz_spam > Click OK để tiến hành import

Một thông báo xuất hiện cho biết việc import đã hoàn tất, click OK

Vào menu Accounts > Accounts Manager để kiểm tra lại xem đã import đúng số lượng email như bên Server cũ hay chưa, đồng thời set lại tài khoản Email Admin giống như bên Server cũ. Chọn domain opennet.biz_spam và chọn Email opennet > Edit

Chọn Options và check vào This account is a Domain Administrator > OK > OK

Từ Server 112.213.92.53 vào menu Security > Spam filter > White List (no filtering, by recipient, by sender) > chép tất cả danh sách Whitelist sang tương ứng Server 112.213.92.13.

Tiếp tục vào menu Accounts > Account Settings > tab Aliases > kiểm tra xem có aliases nào được set cho domain opennet.biz để sử dụng Mail Offline hay không ? Nếu có add vào lại bên phía Server mới

Vào menu Security > Content Filter > kiểm tra xem có rule nào set cho domain opennet.biz không ? Nếu có tạo lại tương tự bên Server mới

Vào lại Web Admin http://112.213.92.13:1000 và edit domain opennet.biz_spam lại thành opennet.biz
Cấu hình lại MX Record của domain opennet.biz trỏ về IP mới 112.213.92.13