Home / Thủ Thuật / Hacking / BackTrack / Hướng dẫn đặt IP tĩnh trong Backtrack 5 R3

Hướng dẫn đặt IP tĩnh trong Backtrack 5 R3

Để cấu hình địa chỉ IP tĩnh trong Backtrack 5, bạn phải chỉnh sửa một số tập tin cấu hình network tùy vào bản phân phối Linux mà bạn đang sử dụng.

Ví dụ:
IP Address: 192.168.1.2/24

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS server: 8.8.8.8

– Gõ lệnh:

root@bt:~# ifconfig eth0 192.168.1.2/24
root@bt:~# route add default gw 192.168.1.1
root@bt:~# echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf

– Các lệnh ở bên trên chỉ có hiệu lực tới lúc bạn khởi động lại. nếu muốn lưu lại ta cần phải sửa trong: /etc/network/interfaces

– Gõ lệnh:

root@bt:~#vi /etc/network/interfaces

– Sửa và thêm:

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

– Khởi động lại card mạng

root@bt:~# update-rc.d networking defaults
root@bt:~# /etc/init.d/networking restart

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …