Home / Database / Mysql / Hướng dẫn Upgrade PHP 5.3 to PHP 5.6 on CentOS 6.7

Hướng dẫn Upgrade PHP 5.3 to PHP 5.6 on CentOS 6.7

Hướng dẫn nâng cấp PHP 5.3 PHP 5.6 trên CentOS 6.7
1. Xem phiên bản PHP

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để nâng cấp PHP 5.3 PHP 5.6 trên CentOS 6.7.

Giả định trên CentOS, bạn đã cài đặt PHP 5.3. Để kiểm tra phiên bản PHP, các bạn nhập lệch sau:

#php -v
PHP 5.3.3 (cli) (built: May 10 2016 21:39:50)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
with Suhosin v0.9.37.1, Copyright (c) 2007-2014, by SektionEins GmbH

2. Cài đặt RPM Remi và EPEL

#cd /tmp

# wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm && rpm -Uvh epel-release-latest-6.noarch.rpm

#wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm && rpm -Uvh remi-release-6*.rpm

#vi /etc/yum.repos.d/remi.repo

sau đó chỉnh sửa như hình nhé.

[remi] name=Remi’s RPM repository for Enterprise Linux 6 – $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/mirror
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php55] name=Remi’s PHP 5.5 RPM repository for Enterprise Linux 6 – $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/mirror
# NOTICE: common dependencies are in “remi-safe”
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php56] name=Remi’s PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 – $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror
# NOTICE: common dependencies are in “remi-safe”
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

Sau khi sửa thì lưu lại và cài đặt thôi

# yum -y upgrade php*

Sau khi cài đăt xong, các bạn reboot lại VPS

#php -v

PHP 5.6.26 (cli) (built: Sep 15 2016 14:57:05)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

 

About dongpolice

Check Also

phim-tat-windows

Phím tắt Windows

Một trong những “vũ khí” giúp bạn truy cập nhanh vào các chức năng của …