Home / Operating System / Linux / Linux: Set date time

Linux: Set date time

Linux: Set date time

(Anhgolden’s Blog)-Để kiểm tra ngày giờ hiện hữu ta dùng lệnh date. Còn để thiết lập lại ngày và giờ cho linux ta dùng lệnh # date –set=’yyyymmdd hh:mm:ss’

Ngoài việc chủ động Set datetime, còn có thể thực hiện đồng bộ datetime với NTP Server (Network Time Protocol) bằng lệnh:
# ntpdate pool.ntp.org

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …