Home / Operating System / Linux / Linux: Set date time

Linux: Set date time

Linux: Set date time

(Anhgolden’s Blog)-Để kiểm tra ngày giờ hiện hữu ta dùng lệnh date. Còn để thiết lập lại ngày và giờ cho linux ta dùng lệnh # date –set=’yyyymmdd hh:mm:ss’

Ngoài việc chủ động Set datetime, còn có thể thực hiện đồng bộ datetime với NTP Server (Network Time Protocol) bằng lệnh:
# ntpdate pool.ntp.org

Print Friendly

About dongpolice

Check Also

sms-thuong-hieu

SMS Thương Hiệu

SMS thương hiệu, SMS Brandname Ngày nay, nhu cầu sử dụng sms, sms thương hiệu, …