Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS)

Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS)

Lổi này lúc trước mình cũng từng gặp qua, do Mac-address thay đổi, bạn chỉ cần chỉnh lại file /etc/udev/rules.d/70-persistant-net.rules như sau:
dòng

Khi clone máy ảo thường bị tình trạng như sau

# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32) (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="<Old MAC Address>", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

Đổi lại như sau:

# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32) (custom name provided by external tool) SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”<New MAC Address>”, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″

Tiếp theo chúng ta sửa file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX (với ethX là tên card mạng máy của bạn)
dòng

HWADDR=<Old MAC Address>

Đổi lại thành

HWADDR=<New MAC Address>
Print Friendly

About dongpolice

Check Also

Xem số điện thoại đang dùng Vinaphone, Mobi, Viettel không cần gọi

Để biết số điện thoại mình đang dùng: – Ở Việt Nam có nhiều nhà …