Home / Operating System / PFSENSE (Phần 4) CẤU HÌNH VPN SERVER

PFSENSE (Phần 4) CẤU HÌNH VPN SERVER

PFSENSE (Phần 4)

CẤU HÌNH VPN SERVER

Tác Giả : Nguyễn Thanh Hiếu (CLH)

1.Cấu hình VPN Server trên Máy 1:

Chọn Enable PPTP server.

Server address : 192.168.6.100
Remote address range : 192.168.6.208/28

Chọn SAVE.

Tab Users à Chọn “+”

Tạo User : VPN/123 à cho phép máy VPN Client kết nối VPN về máy VPN server

Tạo Rule à mở Port 1723

Chọn “+”

Interface : PPTP

Gateway : LOAD BALANCER

Đặt tên cho Rule VPN.

Chọn Apply changes.

2. Cấu hình NAT Inbound cho VPN Client kết nối đến Pfsense

Menu Firewall trên thanh công cụ à Chọn NAT

Giao diện NAT à Chọn “+”

+ Interface : chọn PPTP

+ External address : any

+ Protocal : TCP

+ External port range : PPTP

+ NAT IP : 192.168.6.100 (IP WAN2 máy Pfsense)

+ Destination : Đặt tên cho việc mở Port VPN.

+ Chọn Apply Changes.

3.Cấu hình VPN cho Client bện ngoài VPN về Pfsense.

+ Trên máy Client External (VPN Client) tạo New Connection Wizard : Connect to the network at my workplace.

Chọn : Virtual Private Network Connection

Company Name : VPN

Gõ IP WAN2 : 192.168.6.100

Khai báo User mà VPN Client muốn VPN về Network Internal.

Quá trình VPN thành công.

Kiểm tra : Ping đến địa chỉ máy Client Internal : 10.10.10.100

Kiểm tra truy cập đến máy Client Internal.

Truy cập thành công vào mạng nội bộ.

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012