Home / Operating System / [Phần 2]:Cấu Hình PFSENSE Bằng Giao Diện Web – Network LoadBalancing

[Phần 2]:Cấu Hình PFSENSE Bằng Giao Diện Web – Network LoadBalancing

PFSENSE [Phần 2]:Cấu Hình PFSENSE Bằng Giao Diện Web – Network LoadBalancing

PFSENSE [Phần 2] :
Cấu Hình PFSENSE Bằng Giao Diện Web – Network LoadBalancing
Tác Giả : Nguyễn Thanh Hiếu (CLH)

Các phần cũ : Phần 1

1. Cấu Hình PFSENSE

– Tại máy Client -> Cấu hình Pfsen bằng giao diện web

Chọn NEXT.

Khai báo DNS Server cho may Pfsense -> Next.

Chọn Next.

Thiết lập Static IP cho Interface WAN1.

Đặt IP cho Interface WAN1.

Chọn Next.

Chọn Next.

Chọn Reload.

Chọn vào Pfsense -> Vào giao diện cấu hình Pfsense.

Giao diện cấu hình Pfsense.

Chọn OTP1 -> Thiết lập IP cho Interface WAN2

Chọn Enable Optional 1 Interface

Đặt IP cho Interface WAN2.

2. Cấu hình cân bằng tải

Chọn Load Balancer -> Thiết lập Load balancing.

Chọn “+”

Type -> chọn Gateway

Chọn vào Load Balancing

Đưa dang sách WAN vào danh sách Load balancing.

Đưa dang sách WAN2 vào danh sách Load balancing.

Kiểm tra lại 2 Default Gateway đã được đưa vào danh sách.

Thiết lập Rule cho quá trình Load Balancing.

Chọn “+”

Interface : WAN

Gateway -> Chọn LOAD BALANCER.

Destination : WAN1

Chọn Save

Chọn Apply Changes

Tương tự -> Thiết lập cho WAN2

Gateway -> Chọn LOAD BALANCER -> Save.

Chọn Apply changes

Kiểm tra lại trạng thái Load Balancing vừa mới thiết lập.

3. kiểm tra trạng thái Load Balancing và test trên máy Client

Cơ chế Loab Balancing dang hoạt động tốt. Hai Line Internet dang ở chế độ Online.

Giả lập tắt Router ADSL 1 -> Kết quả WAN : Offline, otp1 : Online.

Kiểm tra ra internet bằng WAN2 -> truy cập tốt trang http://www.nhatnghe.com

Giả lập tắt Router ADSL 2 -> Kết quả WAN : Online, otp1 : Offline.

Kiểm tra ra internet bằng WAN1 -> truy cập tốt trang http://www.nhatnghe.com/forum

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012