Home / Operating System / Reset default Cisco 2960

Reset default Cisco 2960

Reset default Cisco 2960

Cisco 2960

1. Nối dây console với cisco 2960, mở hyper terminal và connect vào 2960

2. Tắt nguồn và mở nguồn khi tay nhấn giữ nút Mode

3. Màn hình terminal sẽ hiện ‘Switch>‘. Gõ những lệnh sau:

flash_init
dir flash:
rename flash:config.text flash:oldconfig.backup
boot

4. Đợi khởi động xong, gõ tiếp:

en
rename flash:oldconfig.backup flash:config.text
erase startup-config \xóa cấu hình hiện tại
reload  \khởi động lại

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …