Home / Operating System / Linux / Sửa lỗi mạng eth0 sau khi Clone VMWare

Sửa lỗi mạng eth0 sau khi Clone VMWare

Sửa lỗi mạng eth0 sau khi Clone VMWare

(Anhgolden’s Blog) – Sau khi Clone VMWare xong, thì bị lỗi không nhận dạng network (ifconfig). Sau khi tìm hiểu, nguyên nhân do khi Clone VMWare, VMWare sẽ tự động tạo ra MAC add mới, tuy nhiên file config đang lưu MAC add cũ (nguồn được Clone), nên không nhận dạng được network.

Cách sửa lỗi như sau:

B1: Remove file config cũ
#rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

B2: Reboot

#reboot

B3: Kiểm tra MAC add mới
a) Cách 1: Bằng VMWare config:
Ghi lại địa chỉ Mac mới.
b) Cách 2: Gõ lệnh

#vi /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0

Kiểm tra địa chỉ Mac mới.

B4: Sửa file config mới

#vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Sửa phần ATTN{address} theo MAC add mới (kiểm tra ở B3)
Sửa phần NAME=”eth1″ thành NAME=”eth0″ (Số không)
B5: Restart service

#service network restart

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012