Home / Tag Archives: linux (page 3)

Tag Archives: linux

Cài đặt Wanpipe cho card Sangoma A200/A400/…

Cài đặt Wanpipe cho card Sangoma A200/A400/… khi gap loi nay do wanpipe khong tuong thich voi driver Dahdi hien tai. make[2]: *** [/usr/src/wanpipe-3.4.9/kdrvtmp/sdla_tdmv.o] Error 1 make[1]: *** [_module_/usr/src/wanpipe-3.4.9/kdrvtmp] Error 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-194.32.1.el5-i686′ make: *** [all] Error 2 cai ban wanpipe moi nhat de tuong thich voi driver …

Read More »

Update VMWare esxi

Update VMWare esxi vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter esxcli software vib install -d "/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip"

Read More »

Thủ thuật Linux

A. Đổi port SSH trong linux linux# vi /etc/ssh/sshd_config Tìm đến dòng sau #Port 22 Thay đổi port #Port 12345 linux# service sshd reload  B. Xóa nội dung một file cat /dev/null > <đường dẫn đến file> C. Hướng dẫn đổi pass root mysql trong linux $ mysqladmin -u root …

Read More »

Cài đặt Tomcat6 bị lỗi

Khi cài đặt Tomcat6, Nếu gặp lỗi này => Error: Missing Dependency: /usr/bin/rebuild-security-providers is needed by package java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115.i386 (base) thì chạy các lệnh dưới. Xử lý: yum remove jpackage-utils yum –disablerepo=jpackage* install jpackage-utils yum install tomcat6 Bài 3. Elastix

Read More »

Cài đặt, cập nhật thời gian trong linux

Điều chỉnh thời gian hệ thống – dùng lệnh: date MMDDhhmm vd :(date 09020800) -> cấu hình ngày 2 tháng 9 ; 8 giờ 00 phút AM Sau đó dùng lệnh hwclock để cập nhật thời gian xuống bios cho đồng bộ: hwclock –hctosys => cập nhật thời gian từ hệ thống …

Read More »

Chặn một IP tấn công server Linux

Giải pháp: sử dụng iptables của Linux chặn địa chỉ IP gửi request. Cách làm: Mở asterisk CLI (asterisk -r). Xem địa chỉ IP đang liên tục gửi request lên server. Mở system configuration của Linux (gõ lệnh setup). Vào firewal, enabled firewall. Start iptables service (service iptables start). Add …

Read More »

Cấu hình kết nối console (COM) cho linux

Cách cấu hình Kiểm tra server có cổng console hay không bằng câu lệnh: dmesg | grep tty. Nếu hệ thống có 2 port console (COM) thì kết quả câu lệnh sẽ có dạng như sau: ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A ttyS1 at 0x02f8 (irq = …

Read More »

Thêm route trong LINUX

route add -net IP/NetMask dev tun0 => đi qua ip VPNroute add -net IP netmask 255.255.255.0 gw IP-Gateway => route qua lớp mạng khácroute add -host IP gw IP-Gateway Note : route nội bộ route add -host 113.61.111.86 dev tun0  

Read More »

Send Mail Using Telnet

Send Mail Using Telnet Yesterday we had installed the Telnet client on our Windows Vista. Today, let’s try to send an email using nothing but the Telnet client. This is a very good way to troubleshoot problems in sending emails in your email client such as Microsoft Outlook, and while …

Read More »