Home / Tag Archives: vmware

Tag Archives: vmware

Update VMWare esxi

Update VMWare esxi vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter esxcli software vib install -d "/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip"

Read More »

Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS)

Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS) Lổi này lúc trước mình cũng từng gặp qua, do Mac-address thay đổi, bạn chỉ cần chỉnh lại file /etc/udev/rules.d/70-persistant-net.rules như sau: dòng Khi clone máy ảo thường bị tình trạng như sau # PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32) (custom name provided by …

Read More »