Home / Lập Trình / Tạo virtualhost cho server với VertrigoServ và AppServ

Tạo virtualhost cho server với VertrigoServ và AppServ


Tạo virtualhost cho server với VertrigoServ và AppServ

Đối với những người thiết kế web, chắc đường link: http://localhost/nukeviet/ , http://localhost/forum/ rất quen thuộc. Nó dẫn bạn đến trang chủ của portal nukeviet mà bạn đã cài từ trước trong máy tính. Đã bao giờ bạn nghĩ, làm thế nào để chỉ việc gõ link: http://mysite.com là có thể truy cập đến site nukeviet. Gõ link:http://myforum.com – đến diễn đàn mà bạn đã cài. Xin mách nhỏ các bạn phương pháp tạo virtualhost cho server apache được cài cho windows XP.

1) Mở file: C:WINDOWSsystem32driversetchosts bằng chương trình UltraEdit-32 hoặc notepad), Bạn thêm đoạn sau vào cuối:

MÃ: CHỌN TẤT CẢ
127.0.0.2  mysite.com
127.0.0.2  www.mysite.com

127.0.0.3  myforum.com
127.0.0.3  www.myforum.com

2) Tùy theo thư mục cài đặt mà các bạn tìm và sửa file httpd.conf như bên dưới. Ví dụ mình cài vào ổ đĩa E thì file cần sửa là: E:VertrigoServApacheconfhttpd.conf

Thêm vào cuối file này đoạn sau

MÃ: CHỌN TẤT CẢ
<VirtualHost 127.0.0.2>
ServerAdmin webmaster@mysite.com
ServerName mysite.com
DocumentRoot "E:/VertrigoServ/www/mysite.com"
ScriptAlias /cgi/ "E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/"
ErrorLog E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/error.log
CustomLog E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/access.log common
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.3>
ServerAdmin webmaster@myforum.com
ServerName myforum.com
DocumentRoot "E:/VertrigoServ/www/myforum.com"
ScriptAlias /cgi/ "E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/"
ErrorLog E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/error.log
CustomLog E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/access.log common
</VirtualHost>

3) Trong thư mục E:/VertrigoServ/www bạn tạo các thư mục mysite.com, myforum.com và bên trong mỗi thu mục này cần tạo thêm thư mục cgi để cho hệ thống ghi lại các file log ứng với mỗi site.

4) Khởi động lại máy tính

5) Cho chạy VertrigoServ bạn có thể cài đặt nukeviet, …. vào các thư mục tương ứng mysite.com, myforum.com.
ví dụ với mysite.com bạn có thể vào bằng 1 trong 4 link sau:

http://mysite.com
http://www.mysite.com
http://localhost/mysite.com
http://127.0.0.2/mysite.com

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012