Home / Operating System / Thủ thuật Linux

Thủ thuật Linux

A. Đổi port SSH trong linux

linux# vi /etc/ssh/sshd_config

 1. Tìm đến dòng sau
  #Port 22
 2. Thay đổi port
  #Port 12345

linux# service sshd reload

 B. Xóa nội dung một file

cat /dev/null > <đường dẫn đến file>

C. Hướng dẫn đổi pass root mysql trong linux

$ mysqladmin -u root -p’oldpassword’ password newpass
Vidu: $ mysqladmin -u root -p’abc’ password ‘123456’

D. Hướng dẫn MOUNT trong LINUX đến WINDOW

khách hàng share folder data với đường dẫn sau: //192.168.1.10/data

 • Bước 1 : trên linux tạo thư mục rỗng ví dụ /home/test-data
 • Bước 2 : gõ lệnh mount.cifs với cú pháp như sau : mount.cifs //192.168.1.10/data /home/test-data/
 • đối với share folder data có username và password
 • mount -t cifs -o username=nhapusername,password=nhappassword //IP_WINDOW/tenthumuc-share /Tenduongdan-Linux/tenthumucluu-linux/

E. Hướng dẫn kiểm tra dung lượng thư mục trong Linux

Sử dụng lệnh: du -h /tên_thư_mục

 • ví dụ : du -h –max-depth=2 /tên_thư_mục ==>> liệt kê dung lượng tất cả thư mục ở cấp con thứ 2

F. Hướng dẫn yum-via-proxy-server trong Linux

Bước 1 : [root@server ~#]vi /etc/yum.conf
Bước 2 : #disable the line starting with “cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever”
Bước 3 :
     proxy=http://ip-proxy-server:port hoặc proxy=http://username:password@ip-proxy-server:port
     proxy_username=username (nếu có)
     proxy_password=password (nếu có)
Bước 4 : reboot server

G. Tự động chạy chương trình khi khởi động server

Khai báo chương trình cần chạy trong file /etc/rc.d/rc.local

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012