Home / Operating System / Linux / Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian

Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian

Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian

(Anhgolden’s Blog)-Sưu tầm

Trong ms outlook có tính năng “Rules and Alerts” nhằm thiết lập Rule cho Email. Chọn check hoặc uncheck vào Rule nếu muốn Enable hoặc Disable Rule. Tuy nhiên, ms outlook không cho phép chúng ta muốn thiết lập chế độ tự động Enable hoặc Disable Rule theo thời gian. Muốn đáp ứng nhu cầu trên, xin chia sẻ bài viết hướng dẫn thực hiện bằng VBA kết hợp với chế độ Reminder có sẵn của ms outlook.

Lưu ý: Chương trình chỉ chạy khi Outlook được mở.

Bước 1: Hãy tạo Task với subject là “Disable Rule”, “Enable Rule” và thiết lập Reminder time.

Bước 2: Tạo Script sau
Bấm Alt+F11 để mở VBA Editor và paste đoạn code sau vào phần “ThisOutlookSession”.

Private Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object) 

If Item.MessageClass <> "IPM.Task" Then
 Exit Sub
End If

If Item.Subject = "Enable Rule" Then
 Enable_Run_Rule 
End If

If Item.Subject = "Disable Rule" Then
 Disable_Run_Rule 
End If

End Sub

' Macro to enable a rule 
Sub Enable_Run_Rule() 
Dim olRules As Outlook.Rules 
Dim olRule As Outlook.Rule 
Dim intCount As Integer
Dim blnExecute As Boolean

  Set olRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules 
  Set olRule = olRules.Item("Your Rule Name") 
  olRule.Enabled = True
  If blnExecute Then olRule.Execute ShowProgress:=True
   olRules.Save 

  Set olRules = Nothing
  Set olRule = Nothing
End Sub

' Macro to disable a rule 
Sub Disable_Run_Rule() 
Dim olRules As Outlook.Rules 
Dim olRule As Outlook.Rule 
Dim intCount As Integer
Dim blnExecute As Boolean

  Set olRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules 
  Set olRule = olRules.Item("Your Rule Name") 
  olRule.Enabled = False
  If blnExecute Then olRule.Execute ShowProgress:=True
    olRules.Save 

  Set olRules = Nothing
  Set olRule = Nothing
End Sub

Trường hợp muốn thiết lập cho nhiều Rule cùng lúc
Chúng ta có thể áp dụng cho nhiều Rule, tuy nhiên trong trường hợp này phải chỉ định (assign) Rule cho Categories đặt tên là “Enable Rule” hoặc “Disable Rule” cho từng Task.

Private Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object) 
Dim strRule As String

If Item.MessageClass <> "IPM.Task" Then
 Exit Sub
End If

strRule = Item.Subject 

If Item.Categories = "Enable Rule" Then
Run_Rule strRule, 1 
End If

If Item.Categories = "Disable Rule" Then
Run_Rule strRule, 0 
End If

End Sub

Function Run_Rule(rule_name As String, tf As Boolean) As Boolean
Dim olRules As Outlook.Rules 
Dim olRule As Outlook.Rule 
Dim blnExecute As Boolean

  Set olRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules 
  Set olRule = olRules.Item(rule_name) 

  olRule.Enabled = tf 

  If blnExecute Then olRule.Execute ShowProgress:=True
   olRules.Save 

  Set olRules = Nothing
  Set olRule = Nothing
End Function
Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012