Home / Core Networking / VPN Server Vyatta

VPN Server Vyatta

Site-to-Site Mode with Pre-Shared Secret

1/ Cấu hình trên router V1

Tạo pre-shared key

vyatta@V1$  vpn openvpn-key generate /root/secret
copy tập tin /root/secret vào thư mục /root của router V2
vyatta@V1#  scp /root/secret  root@87.65.43.21:/root/

Tạo interface vtun0

vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0
vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 local-address 192.168.1.1

vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 mode site-to-site

vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 remote-address 192.168.1.2

vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 remote-host 87.65.43.21

vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 shared-secret-key-file /root/secret

vyatta@V1# commit
vyatta@V1# show interfaces openvpn vtun0
local-address 192.168.1.1
mode site-to-site
remote-address 192.168.1.2
remote-host 87.65.43.21
shared-secret-key-file /root/secret

Cấu hình static route cho mạng 192.168.101.0/24

vyatta@V1# set protocols static interface-route 192.168.101.0/24
next-hop-interface vtun0

vyatta@V1# commit

2/ Cấu hình trên router V2

vyatta@V2# set interfaces openvpn vtun0
vyatta@V2# set interfaces openvpn vtun0 local-address 192.168.1.2

vyatta@V2# set interfaces openvpn vtun0 mode site-to-site

vyatta@V2# set interfaces openvpn vtun0 remote-address 192.168.1.1

vyatta@V2# set interfaces openvpn vtun0 remote-host 12.34.56.78

vyatta@V2# set interfaces openvpn vtun0 shared-secret-key-file /root/secret

vyatta@V2# commit

Xem file cấu hình

vyatta@V2# show interfaces openvpn vtun0
local-address 192.168.1.2
mode site-to-site
remote-address 192.168.1.1
remote-host 12.34.56.78
shared-secret-key-file /root/secret

Cấu hình static route cho mạng 192.168.100.0/24

vyatta@V2# set protocols static interface-route 192.168.100.0/24
next-hop-interface vtun0
vyatta@V2# commit

Site-to-Site Mode with TLS

1/ Cấu hình trên router V1

Đặt password cho tài khoản root là 123456

vyatta@V1# set system login user root
vyatta@V1# set system login user root authentication plaintext-password 123456
vyatta@V1# commit

Đăng nhập hệ thống với tài khoản root

Chuyển vào thư mục /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/

root@V1#cd /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/

Thi hành các lệnh sau, trả lời các câu hỏi khi được yêu cầu:

root@V1# source ./vars
root@V1# ./clean-all

root@V1# ./build-ca

sau khi thi hành lệnh trên sẽ tạo ra các tập tin ca.crt, ca.key trong thư mục /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys

root@V1# ./build-key-server server1

sau khi thi hành lệnh trên sẽ tạo ra các tập tin server1.csr server1.crt, server1.key trong thư mục /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys

root@V1# ./build-dh

sau khi thi hành lệnh trên sẽ tạo ra tập tin dh1024.pem trong thư mục /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys

root@V1# ./build-key server2

sau khi thi hành lệnh trên sẽ tạo ra các tập tin server2.csr server2.crt, server2.key trong thư mục /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys

copy các tập tin sau (ca.crt, dh1024.pem, server1.crt, server1.key) vào thư mục /root

root@V1# cp keys/ca.crt keys/dh1024.pem keys/server1.crt keys/server1.key /root/
copy các tập tin sau (ca.crt, server2.crt,server2.key) vào thư mục /root của router V2
root@V1# scp  keys/ca.crt root@87.65.43.21:/root/
root@V1# scp  keys/server2.crt root@87.65.43.21:/root/
root@V1# scp  keys/server2.key root@87.65.43.21:/root/

Tạo interface vtun0

root@V1# set interfaces openvpn vtun0
root@V1# set interfaces openvpn vtun0 local-address 192.168.1.1
root@V1# set interfaces openvpn vtun0 mode site-to-site
root@V1# set interfaces openvpn vtun0 remote-address 192.168.1.2

root@V1# set interfaces openvpn vtun0 remote-host 87.65.43.21

root@V1# set interfaces openvpn vtun0 tls

root@V1# set interfaces openvpn vtun0 tls role passive

root@V1# set interfaces openvpn vtun0 tls ca-cert-file /root/ca.crt

root@V1# set interfaces openvpn vtun0 tls cert-file /root/server1.crt

root@V1# set interfaces openvpn vtun0 tls dh-file /root/dh1024.pem

root@V1# set interfaces openvpn vtun0 tls key-file /root/server1.key

root@V1# commit
root@V1# show interfaces openvpn vtun0
local-address 192.168.1.1
mode site-to-site
remote-address 192.168.1.2
remote-host 87.65.43.21
tls {
role passive
ca-cert-file /root/ca.crt
cert-file /root/server1.crt
dh-file /root/dh1024.pem
key-file /root/server1.key
}

2/ Cấu hình trên router V2

Tạo interface vtun0

root@V2# set interfaces openvpn vtun0
root@V2# set interfaces openvpn vtun0 local-address 192.168.1.2

root@V2# set interfaces openvpn vtun0 remote-address 192.168.1.1

root@V2# set interfaces openvpn vtun0 remote-host 12.34.56.78

root@V2# set interfaces openvpn vtun0 tls
root@V2# set interfaces openvpn vtun0 tls role active
root@V2# set interfaces openvpn vtun0 tls ca-cert-file /root/ca.crt

root@V2# set interfaces openvpn vtun0 tls cert-file /root/server2.crt

root@V2# set interfaces openvpn vtun0 tls key-file /root/server2.key

root@V2# commit
vyatta@V2# show interfaces openvpn vtun0
local-address 192.168.1.2
mode site-to-site
remote-address 192.168.1.1
remote-host 12.34.56.78
tls {
role active
ca-cert-file /root/ca.crt
cert-file /root/server2.crt
key-file /root/server2.key
}

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …