Home / Database

Database

Một vài lệnh MySQL phần 2

MySQL Tut P2 14. UPDATE command: UPDATE <Table_Name> SET (Column_Name = ‘value’) WHERE (Condition); mysql> select * from authors; +----+-------------------+ | Id | Name              | +----+-------------------+ | 1  | Jack London       | | 2  | Honore de Balzac  | | 3 …

Read More »

Một vài lệnh MySQL phần 1

MySQL Tut Some commands in MySQL you need to be remembered: 1. Show version: mysql> select version(); +-----------+ | version() | +-----------+ | 5.5.12    | +-----------+ 1 row in set (0.03 sec) mysql> 2. Create a new database: mysql> create database demo; Query OK, 1 row affected (0.01 sec) …

Read More »

Các cấu hình cơ sở dữ liệu Client / Server

Nhìn chung mọi ứng dụng cơ sở dữ liệu đều bao gồm các phần:  – Thành phần xử lý ứng dụng (Application processing components) – Thành phần phần mềm cơ sở dữ liệu (Database software componets) – Bản thân cơ sở dữ liệu (The database itself) Các mô hình về xử …

Read More »
0902 780 887