CentOS

How to reset Password Mysql on Linux

How to reset Password Mysql on Linux

How to reset Password Mysql on Linux service mysqld stopmysqld_safe –skip-grant-tables &mysql -u root 3. 1 use mysql; 3.2 update user set authentication_string=PASSWORD(“mynewpassword”) where User=’root’; 3.3 flush privileges; 3.4 quit 4. service mysqld stop5. service mysqld start Bài viết liên quan 1. Linux mysql syntax 2. MySQL Master Master Repliction …

Read More »

Cài đặt NGINX trên Centos

Cài đặt NGINX trên Centos vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo # insert [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 #Lưu file lại # Sau đó tiến hành cài đặt bằng yum yum install nginx #Cấu hình proxy by pass # Edit file /etc/nginx/conf.d/default.conf vi /etc/nginx/conf.d/default.conf # Tìm # location / { # ..... # …

Read More »

Thiết lập hệ thống Active/active Samba CTDB Cluster sử dụng GFS & DRBD Trên Centos 5.7 X86_64

Thiết lập hệ thống Active/active Samba CTDB Cluster sử dụng GFS & DRBD Trên Centos 5.7 X86_64 Trước đây kenhgiaiphap.vn có giới thiệu 2 bài xây dựng hệ thống file server có độ sẵng sàng cao (HA) sử dụng GlusterFS và DRBD+Heartbeat . với 2 cách đó bạn có thể …

Read More »

Git for Beginners

It is a general tendency of human beings to resist change. Unless Git was around when you started with version control systems, chances are that you are comfortable with Subversion. Often, people say that Git is too complex for beginners. Yet, I beg to differ! In this tutorial, I will explain how to …

Read More »

Tự động cài đặt NGINX,PHP-FPM, MySql, phpMyAdmin trên CentOS VPS với ComfortVPS Script

Trong một bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạncài đặt NGINX,PHP-FPM, MySql, phpMyAdmin và nhiều thứ khác nữa một cách tự động trên VPS bằng script Centminmod (Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod). Centminmod là một script rất tốt, tuy nhiên nó lại tương đối phức …

Read More »
Translate »
0902 780 887