Home / VoIP / E1 / Digium / Khi cài đặt dahdi linux 2.6.1 bị lỗi

Khi cài đặt dahdi linux 2.6.1 bị lỗi

Khi cài đặt dahdi linux 2.6.1 bị lỗi

In file included from /usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi/xpp/xpd.h:26,
from /usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi/xpp/card_bri.c:29:
/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi/xpp/xdefs.h:152: error: conflicting types for ‘bool’
include/linux/types.h:36: error: previous declaration of ‘bool’ was here
make[4]: *** [/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi/xpp/card_bri.o] Error 1
make[3]: *** [/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi/xpp] Error 2
make[2]: *** [_module_/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-348.el5-i686′
make[1]: *** [modules] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux’
make: *** [all] Error 2
thi vi file ben duoi va sua doi
vi /usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi/xpp/xdefs.h
/* typedef int bool; */ =>>>> thay doi dong nay

  1. endif
  2. endif
  3. else
typedef int bool;
sau do make va make install lai.

About dongpolicex2

Check Also

Elastix Bài 3 – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm X-Lite với một Elastix Extension

Elastix Bài 3 – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm X-Lite với …

Leave a Reply

0902 780 887