Home / Database / Cách Export và import Bằng câu lệnh cơ sở dữ liệu MySQL

Cách Export và import Bằng câu lệnh cơ sở dữ liệu MySQL

Cách Export và import Bằng câu lệnh cơ sở dữ liệu MySQL

Ta có thể dùng phpMyAdmin để export hay backup cơ sở dữ liệu của MySQL. Tuy nhiên với những database có kích thước lớn thì dùng phpMyAdmin không phù hợp. Thay vào đó, ta nên thực hiện trực tiếp trên server thông qua các chương trình mysql và mysqldump

1. Cách Export/Backup/Dump cơ sở dữ liệu MySQL

Để xuất cơ sơ dữ liệu của MySQL ra một file text .sql, ta chạy câu lệnh sau ở shell của server. Nếu không ngồi trực tiếp trên server, ta có thể telnet/ssh tới.

mysql -h localhost -u username -p database_name > dump.sql

Chú ý: không có khoảng cách giữa p và password

Toàn bộ dữ liệu, các bảng của CSDL database_name sẽ được xuất ra file dạng text dump.sql

1.1 Chỉ xuất cấu trúc (table structure) của CSDL

Nếu bạn chỉ muốn xuất cấu trúc, không cần thiết dữ liệu, có thể thêm tham số -no-data vào câu lệnh trên

mysqldump -u username -p –no-data database_name > dump.sql

1.2 Chỉ xuất data

Ngược lại với trường hợp trên, nếu bạn chỉ muốn xuất data, không cần quan tâm thông tin database và cấu trúc các table, bạn có thể dùng tham số –no-create-info

mysqldump -u username -p –no-create-info database_name > dump.sql

1.3 Export cùng lúc nhiều cơ sở dữ liệu

Nếu muốn export cùng lúc nhiều CSDL vào chung một file dump

mysqldump -u username -p–databases db_name1 [db_name2 …] > dump.sql

1.4 Export tất cả CSDL 

mysqldump -u username -p –all-databases > dump.sql

2. Import và restore cơ sở dữ liệu mySQL 

Câu lệnh để import CDSL cũng khá đơn giản, ngược lại với lệnh dump

mysql -u username -p database_name < dump.sql

About dongpolicex2

Check Also

ERROR Remote Desktop CredSSP encryption Oracle remediation

Remote Desktop CredSSP encryption Oracle remediation: This is a quick credssp registry fix for the …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0902 780 887