Home / Tag Archives: vm

Tag Archives: vm

The initial root and user password is password vmware converter login

Converter standalone stalls at 1% due to username/password Converter standalone stalls at 1% due to username/password Solution 1: Enable the useSourcePasswordInHelperVm flag in the converter-worker.xml file. To enable the useSourcePasswordInHelperVm flag: Browse for the converter-worker.xml file.Note: By default, the converter-worker.xml file is located at:Windows 7, 10 and 2008 Server – C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Converter Standalone.Windows Vista, XP and 2003 Server – %ALLUSERSPROFILE%\VMware\VMware vCenter …

Read More »

How to install openfiler for SAN

Để cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere như: Live migration, HA thì rất cần có SAN. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn dùng Openfiler để build SAN ảo Các bạn đọc về VMware Storage trước khi thực hành bài này nhé. Build SAN trên máy ảo …

Read More »
Translate »
0902 780 887