Home / Operating System / Linux / Cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 10

Cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 10

Giới thiệu:

BigBlueButton (BBB) là một web conferencing mã nguồn mở, cho phép các trường học hoặc các công ty tạo một lớp học từ xa cho các sinh viên, nhân viên, hoặc tổ chức những cuộc họp thông qua giao diện web. BBB hỗ trợ chia sẽ được nhiều loại tài liệu như: PDF, PPT, DOC, XLS, office 2007, office 2010, *JPG… Ngoài ra BBB còn có thể share desktop, thao tác viết bảng, chat, truyền videos thông qua Webcam, camera.

BBB sử dụng hơn mười thành phần mã nguồn mở như: asterisk, red5, apache MQ, tomcat 6, pdf2swf, nginx, open office, mysql, grails, ghostscript, xuggler, và imagemagick.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt BigBlueButton 0.71a trên Ubuntu 10.x 🙂

 

Chuẩn bị:

  • Hệ thống sử dụng hệ điều hành Ubuntu 10.04x hoặc mới hơn.
  • Đã mở các cổng: 80 (HTTP), 1935 (RTMP) và 9123 (Desktop sharing).

Tiến hành cài đặt và cấu hình.

Đăng nhập bằng quyền root

1
sudoi

Đảm bảo hệ thống sử dụng card có tên eth0 để kết nối tới Internet. Giả sử hệ thống đang sử dụng card eth1 để kết nối tới Internet, chúng ta có thể thay đổi thành card eth0 như sau:

1
vi /etc/udev/rules.d/70-presistent-net.rules

Nội dung hiển thị mẫu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.
# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:23:d1:b3", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:dd:b4:51", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

Chúng ta sẽ thay đổi tên card trong phần Name, sau đó lưu file và tiến hành khởi động lại hệ thống.

Cập nhật hệ thống trước khi cài đặt:

1
2
apt-get update
apt-get upgrade

Cài đặt MySQL:

1
apt-get install mysql-server

Cài đặt Tomcat:

1
apt-get install tomcat6

Sau khi cài đặt xong tomcat6, kiểm tra lại bằng cách sử dụng trình duyệt và vào địa chỉ http://localhost:8080/ nếu có kết quả “It’s work” hiển thị thì bạn đã cài đặt tomcat6 thành công.

Cài đặt swftools

1
apt-get install swftools

Nếu hệ thống báo không có gói cài đặt này thì chúng ta sẽ thay đổi nội dung file sources.list như sau:

1
vi /etc/apt/sources.list

Bỏ chú thích dòng: deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

Cài đặt ImageMagick:

1
apt-get install imagemagick

Cài đặt Nginx

1
apt-get install nginx

Cài đặt ActiveMQ

1
2
3
4
5
6
mkdir /tmp/bbb
cd /tmp/bbb
wget http://mirrors.ibiblio.org/pub/mirrors/maven2/org/apache/activemq/apache-activemq/5.4.1/apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gz
tar zxvf apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gz
mv /tmp/bbb/apache-activemq-5.4.1 /usr/share/activemq
chown -R root:root /usr/share/activemq

ActiceMQ dựa trên Jsvc, vì thế chúng ta sẽ cài thêm Jsvc

1
apt-get install jsvc

Cài đặt red5:

1
2
3
4
cd /tmp/bbb
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.70/red5-0.9.1.tar.gz
tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
mv /tmp/bbb/red5-0.9.1 /usr/share/red5

Tạo một red5 user mới:

1
adduser --system --home /usr/share/red5 --no-create-home --group --disabled-password --shell /bin/false red5

Phân quyền:

1
2
3
4
5
chown -R root:root /usr/share/red5
chown -R red5:adm /usr/share/red5/log
chmod 755 /usr/share/red5/log
chgrp red5 /usr/share/red5/webapps
chmod 775 /usr/share/red5/webapps

Tải về bộ cài đặt của BigBlueButton:

Ở đây mình sẽ tải về phiên bản BigBlueButton 0.71a với những link bên dưới:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
cd /tmp/bbb
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/init-scripts.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/freeswitch-config.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-bigbluebutton.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-deskshare.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-sip.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-video.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton-default.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bigbluebutton.war
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/nginx-bigbluebutton.conf
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bbb-conf

 

Cấu hình tự động khởi động ActiceMQ, bbb-openoffice-headless và red5 mỗi khi hệ thống được bật

1
2
3
4
5
6
7
8
cd /etc/init.d
tar xzvf /tmp/bbb/init-scripts.tar.gz
chmod +x /etc/init.d/activemq
chmod +x /etc/init.d/red5
chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
update-rc.d activemq defaults
update-rc.d red5 defaults
update-rc.d bbb-openoffice-headless defaults

Cài đặt FreeSWITCH:

1
2
3
4
apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:freeswitch-drivers/freeswitch-nightly-drivers
apt-get update
apt-get install freeswitch freeswitch-lang-en

Cấu hình FreeSWITCH:

1
2
3
4
5
cd /opt/freeswitch/
tar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz
chown -R freeswitch:daemon conf
chmod -R 755 conf
sed -i 's/FREESWITCH_ENABLED=\"false\"/FREESWITCH_ENABLED=\"true\"/g' /etc/default/freeswitch

Cấu hình Nginx:

Thay đổi giá trị <YOUR-IP> thành địa chỉ IP hoặc domain của hệ thống.

1
cat /tmp/bbb/nginx-bigbluebutton.conf | sed "s/192.168.0.35/< YOUR-IP >/" > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton

Bật Bigbluebutton nginx config:

1
ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton

Cài đặt OpenOffice:

1
apt-get install openoffice.org

Khởi động OpenOffice như một dịch vụ:

1
service bbb-openoffice-headless start

Disable tính năng bảo mật cho Tomcat6

1
sed -i "s/#TOMCAT6_SECURITY=yes/TOMCAT6_SECURITY=no/" /etc/default/tomcat6

Cài đặt Database:

Đăng nhập vào Mysql Server với quyền root bằng lệnh:

1
mysql -u root -p

Tại dấu nhắc lệnh mysql> gõ:

1
2
3
4
create database bigbluebutton_dev;
grant all on bigbluebutton_dev.* to 'bbb'@'localhost' identified by 'secret';
flush privileges;
quit

Cài đặt bbb-web:

1
cp /tmp/bbb/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war

Xác định PDF2SWF, CONVERT và GS:

Tạo một Note nơi pdf2swf được cài đặt

1
which pdf2swf

Bạn sẽ thấy dòng như sau:

1
/usr/bin/pdf2swf

Tạo một Note nơi ứng dụng convert được cài đặt

1
which convert

Bạn sẽ thấy dòng như sau:

1
/usr/bin/convert

Tạo một Note nơi GhostScript được cài đặt

1
which gs

Bạn sẽ thấy dòng như sau:

1
/usr/bin/gs

Sử đổi thuộc tính của bbb-web:

1
vi /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties

Tạo một GUID:

Vì lý do bảo mật, bạn nên tạo 1 mã GUID. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như tranghttp://www.somacon.com/p113.php để tạo ra 1 GUID được mã hóa dưới dạng mã HEX.

Thay đổi các nội dung sau

  • swfToolsDir: nơi pdf2swf được cài đặt.
  • imageMagickDir: nơi ứng dụng convert được cài đặt.
  • ghostScriptExec: nơi chứa file thực thi gs
  • Thay đổi bigbluebutton.web.serverURL=http://<YOUR IP> với YOUR IP là địa chỉ Ip của hệ thống.
  • Thay đổi beans.dynamicConferenceService.securitySalt=< YOUR-GUID > với YOUR-GUID là đoạn mã GUID bạn đã tạo ở bước trên.

Tạo tệp noPdfMarkWorkaround.ps

Tạo tệp /etc/bigbluebutton/nopdfmark.ps với nội dung như sau:

1
2
%!
/pdfmark {cleartomark} bind def

Khởi động lại Tomcat6

1
service tomcat6 restart

Tạo thư mục dùng để upload dữ liệu:

1
2
3
mkdir /var/bigbluebutton
chown -R tomcat6:adm /var/bigbluebutton
chmod -R 777 /var/bigbluebutton

Cài đặt bbb-apps:

1
2
cd /usr/share/red5/webapps
tar xzvf /tmp/bbb/red5-bigbluebutton.tar.gz

Cài đặt bbb-deskshare-app

1
tar xzvf /tmp/bbb/red5-deskshare.tar.gz

Cài đặt bbb-video-app

1
tar xzvf /tmp/bbb/red5-video.tar.gz

Cài đặt bb-voice-app

1
tar xzvf /tmp/bbb/red5-sip.tar.gz

Mở file bigbluebutton-sip.properties

1
vi /usr/share/red5/webapps/sip/WEB-INF/bigbluebutton-sip.properties

Thay dòng sip.server.host=192.168.0.35 thành địa chỉ IP của hệ thống.

Cài đặt Default Web Pages:

1
2
cd /var/www
tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton-default.tar.gz

Cài đặt bbb-client:

1
tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton.tar.gz

Tạo một file bbb_api_config.jsp với nội dung như sau (nhớ đổi GUID và YOUR-IP thành giá trị của bạn):

1
2
3
4
5
6
7
echo "<%!
// This is the security salt that must match the value set in the BigBlueButton server
String salt = \"<YOUR-GUID>\";
// This is the URL for the BigBlueButton server
String BigBlueButtonURL = \"http://<YOUR-IP>/bigbluebutton/\";
%>" > /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/demo/bbb_api_conf.jsp

 

Cấu hình file config:

1
vi /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml

Thay đổi đường dẫn thành IP của hệ thống. Tệp tin cấu hình config.xml mẫu như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
<?xml version="1.0"? >
<config>
    <localeversion>0.71</localeversion>
    <version>3818-2011-01-18</version>
    <help url="http://192.168.0.35/help.html"/>
    <porttest host="192.168.0.35" application="video"/>
    <language userSelectionEnabled="true" />
    <skinning enabled="false" url="branding/css/theme.css.swf" />
    <debug showDebugWindow="false" />
        <modules>
                <module name="ChatModule" url="ChatModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/bigbluebutton"
                        dependsOn="ViewersModule"
                        translationOn="true"
                        translationEnabled="true"
                />
                <module name="ViewersModule" url="ViewersModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/bigbluebutton"
                        host="http://192.168.0.35/bigbluebutton/api/enter"
                        allowKickUser="false"
                />
                <module name="ListenersModule" url="ListenersModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/bigbluebutton"
                        recordingHost="http://192.168.0.35"
                />
                <module name="DeskShareModule"
                        url="DeskShareModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/deskShare"
                />
                <module name="PhoneModule" url="PhoneModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/sip"
                        autoJoin="false"
                        dependsOn="ViewersModule"
                />
                <module name="VideoconfModule" url="VideoconfModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/video"
                        dependsOn="ViewersModule"
                        videoQuality="70"
                        presenterShareOnly="false"
                />
                <module name="WhiteboardModule" url="WhiteboardModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/bigbluebutton"
                        dependsOn="PresentModule"
                />
                <module name="PresentModule" url="PresentModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/bigbluebutton"
                        host="http://192.168.0.35"
                        dependsOn="ViewersModule"
                />
                <!-- new module in development:
                <module name="DynamicInfoModule" url="DynamicInfoModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.35/bigbluebutton"
                        host="http://192.168.0.35"
                        infoURL="http://192.168.0.35/client/conf/example-info-data.xml?user={userID}&role={role}&meetingID={meetingID}"
                />
                -->
                <!--<module name="ExampleChatModule" url="ExampleChatModule.swf?v=56"
            uri="rtmp://192.168.0.35/bigbluebutton"
            host="http://192.168.0.35"
                />-->
                <!--<module name="BreakoutModule" url="BreakoutModule.swf?v=3818"
                        uri="rtmp://192.168.0.225/bigbluebutton"
                        host="http://192.168.0.225"
                        dependsOn="ViewersModule"
                        salt="1708e5ecf25b7142b06f2338b4ea3cf1"
                />-->
        </modules>
</config>

 

Cài đặt bbb-conf:

1
2
cp /tmp/bbb/bbb-conf /usr/local/bin
sudo chmod a+x /usr/local/bin/bbb-conf

Kết thúc quá trình cài đặt:

1
2
3
4
5
6
# Tao thu muc chua Logs
mkdir /var/log/bigbluebutton
# Tao file log
touch /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log
chown tomcat6:tomcat6 /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log

Gõ 2 dòng sau để kiểm tra lại bbb-conf:

1
2
sudo bbb-conf --clean
sudo bbb-conf --check

Bây giờ thì quá trình cài đặt đã kết thúc :), khá dài dòng phải không? cài đặt quá nhiều thứ =.=”. Bây giờ chúng ta hãy mở trình duyệt lênh và gõ http://<IP-Server> để tận hưởng thành quả :).

About dongpolicex2

Check Also

Copy video, ảnh từ iPhone iPad vào máy tính không cần iTunes

Có nhiều cách Copy video iPhone vào máy tính như: Đồng bộ video, ảnh từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0902 780 887