Home / Core Networking / Cấu hình Route Vyatta

Cấu hình Route Vyatta

Tổng quan về định tuyến – Route VyattaNgoài việc hỗ trợ định tuyến tĩnh, Vyatta còn hỗ trợ các loại định tuyến động như:

  • RIP: Giao thức  định tuyến  thường  được sử  dụng trong những mạng nhỏ  như giữa các phòng trong công ty, là giao thức định tuyến theo vector khoảng cách. Nhược điểm là RIP không thể sử dụng ở những mạng lớn do metric của RIP tối đa là 15. Thời gian hội tụ lớn, do đó lâu phát hiện được các lỗi xảy ra.
  • OSPF: Được coi như là một giao thức được phát triển để thay thế và khắc phục những nhược  điểm của RIP. OSPF có thời gian hội tụ  nhanh, giao thức  định tuyến theo dạng link state. Có thể xây dựng  sơ đồ mạng nên chống được hiện tượng lặp trong mạng. OSPF hỗ trợ VLSM và mạng không hội tụ (Discontigous Network)
  • BGP: Giao thức định tuyến động phức tạp được sử dụng trên internet, được sử dụng bởi các tổ chức lớn, có thể được sử dụng bởi các ISP hoặc các tập đoàn đa quốc gia.
  • Routing Policy: Cho phép ta thiết lập  các  quy  định trong việc thiết lập bảng định tuyến của các giao thức định tuyến động

I – Cơ bản về định tuyến trong Vyatta

Các câu lệnh xem và cấu hình static route, đối với router Vyatta câu lệnh cấu hình như sau:

set protocols static route

(mạng nguồn có dạng x.x.x.x/x ví dụ: 192.168.1.0/24) 

Khi cấu hình Static Route, giá trị Administrative Distance là nhỏ nhất và có giá trị là 1.

Mô hình minh họa : Định tuyến tĩnh trong Vyatta

Câu lệnh cấu hình trên R1:
Câu lệnh cấu hình trên R2:

Kiểm tra cấu hình định tuyến:

Câu lệnh hiển thị các đường định tuyến của router: show ip route

Để hiển thị  chỉ  các đường định tuyến  tĩnh  ta  có  thể  sử dụng câu lệnh  show ip route static  (tương  tự để hiển thị các đường định tuyến theo các giao thức khác nhau ví dụ như ospf, rip v.v…)II – RIP

RIP trong Vyatta

Đối với những mạng nhỏ  ta có thể dùng giao thức định tuyến RIP, Vyatta hỗ  trợ giao thức định tuyến RIP v2 với các chuẩn RFC 1058 và RFC 2453 (RIP version 2) .

Cấu hình

Các câu lệnh cấu hình cơ bản của RIP trong Vyatta:

Quảng bá một đường mạng:

set protocol rip network

(trong đó x.x.x.x/x là địa chỉ mạng kết nối trực tiếp với router đó)

Tự động quảng bá các đường kết nối trực tiếp với nó
:

set protocol rip redistributed connected

Nếu ở trên router biên, ta cần quảng bá default route bằng câu lệnh

set protocol rip default-information originate

Mô hình ví dụ : Định tuyến RIP

  Câu lệnh cấu hình trên R1:

vyatta@kenhgiaiphapR1# set protocols rip network 10.0.4.0/24

vyatta@kenhgiaiphapR1# set protocols rip network 10.0.3.0/24

vyatta@kenhgiaiphapR1# set protocols rip network 10.0.2.0/24

vyatta@kenhgiaiphapR1# set protocols rip redistribute connected

vyatta@kenhgiaiphapR1# commit

Câu lệnh cấu hình trên R2:

vyatta@kenhgiaiphapR2# set protocols rip network 10.0.2.0/24

vyatta@kenhgiaiphapR2# set protocols rip redistribute connected

vyatta@kenhgiaiphapR2# commit 

(cấu hình tương tự đối với router 3 và 4)

Ở R2,R3,R4 ta không cần phải quảng bá các đường mạng phía trong nó nữa vì khi sử dụng câu lệnh redistribute connected  các đường mạng kết nối trực tiếp với router đó sẽ được tự động quảng bá.

Xem bảng định tuyến trên Router R1:

vyatta@kenhgiaiphapR1:~$ show ip route

Xem bảng định tuyến trên Router R2:

vyatta@kenhgiaiphapR2:~$ show ip route

III – OSPF

OSPF trong Vyatta

Khi cần cấu hình định tuyến cho những mạng nhiều router ta có thể dùng giao thức định tuyến OSPF.

OSPF (Open Shortest Path First) là giao thức  định tuyến  động sử  dụng thuật toán Dijkstra để  xây dựng bảng định tuyến. Đây  là  giải thuật  tìm  được đi ngắn nhất SPT (Shortest path tree) để  đi đến đích. Thông điệp quảng cáo LSA (Link State Advertisement) mang thông tin của router và trạng thái tới các láng giềng cạnh nó, dựa trên những thông tin trao đổi bằng LSA, router sẽ xây dựng topology mạng.

Cấu hình

Để quảng bá một đường mạng kết nối trực tiếp với router ta dùng câu lệnh

set protocols ospf area

network (trong đó area là một số chứa vùng của mạng đó, network id là địa chỉ mạng kết nối trực tiếp với router đó có dạng x.x.x.x/x)

Ví dụ:

set protocols ospf area 0.0.0.0 network 10.0.0.0/24

Để tự động quảng bá các đường kết nối connected của router ta dùng câu lệnh

set protocols ospf redistribute connected

Show ip route trên kenhgiaiphapR1 và kenhgiaiphapR2 xem kết quả

About dongpolicex2

Check Also

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

Sử dụng APKCombo VPN để cài WARP+ (1.1.1.1) – VPN Clouflare Download phiên bản tương …

Leave a Reply

0902 780 887