Home / Operating System / Thông số trong Queue Asterisk – Quản trị tổng đài Voip asterisk.

Thông số trong Queue Asterisk – Quản trị tổng đài Voip asterisk.

Queues được cấu hình trongqueues.conf.

Tập tin này rất quen thuộc đối với các bạn admin quản trị tổng đài Voip asterisk.

Thông số này luôn được set  persistentmembers = yes để các agent tự động thêm vào khi asterisk khởi động.

Thông số trong Queue – Quản trị tổng đài Voip asterisk.
 1. Musiconhold

Cài đăt đoạn nhạc chờ trong queue và luôn set là default: musiconhold = default

2. announce

Cài một câu thông báo trước khi agent nhận cuộc gọi.

3. strategy

Cài đặt chế độ đổ chuông để phân phối cuộc gọi cho các Agent. Cụ thể có các chế độ sau:

4. ringall

Đổ chuông tất cả Agent đến khi có 1 Agent nghe máy (default)

5. roundrobin

Đổ chuông ngẫu nhiên trong danh sách cho đến khi có 1 Agent nghe máy.

6. leastrecent

Đổ chuông cho Agent mà có thời gian nhàn rỗi lâu nhất.

7. fewestcalls

Đổ chuông cho Agent ít nhận cuộc gọi nhất.

8. Random

Đổ ngẫu nhiên Agent bất kỳ trong queue.

9. rrmemory

Đổ xoay có nhớ. Bắt đầu từ Agent đầu tiên đến Agent kế tiếp sau đó đến cuộc gọi cuối cùng.

 1. timeout
  Thời gian đổ chuông của Agent
 2. retry
  Khoảng thời gian nghỉ của Agent trước khi đổ chuông lượt đổ chuông quay trở lại.
 3. weight
  Tầm quan trọng tương đối của hàng đợi so với các hàng đợi khác. Nếu một Agent là thành viên của nhiều hàng đợi, các cuộc gọi từ hàng đợi có trọng lượng cao hơn sẽ được kết nối trước. Ví dụ, bạn có thể đưa ra một hàng đợi khẩn cấp với weight cao hơn.
 4. wrapuptime
  Thời gian nghỉ của Agent sau khi hoàn thành một cuộc gọi trước khi cuộc gọi đổ chuông quay lại (default: 0).
 5. maxlen
  Số lượng người gọi tối đa trong queue mặc định 0.
 6. announce-frequency
  Đặt câu thông báo trong báo trong hằng đợi mặc định set theo số s.
 7. announce-holdtime
  Đặt xem thời gian chờ ước tính sẽ được thông báo sau vị trí xếp hàng. Các giá trị có thể là Yes, No,Once.
 8. announce-round-seconds
  Làm tròn bản thông báo announcements. Các giá trị có thể là 0, 1, 5, 10, 15, 20 và 30.
 9. periodic-announce-frequency
  Đặt khoảng thời gian tính bằng “s” periodic announcements.
 10. joinempty
  Cài đặt người gọi khi không có agents.

“Yes” ->Người gọi vào có Agent hoạt động

“No” -> Người gọi vào không có agents hoạt động

“Strict” -> Người gọi vào không có Agent hoặc không có Agent trong hằng đợi.

 1. leavewhenempty
  Đặt người gọi bị xóa khỏi hằng đợi khi tất cả các Agent đã đăng xuất.
 2. autopause
  Tự động paused khi có cuộc gọi lỗi hoặc không.
 3. ringinuse
  Cài đặt Agent tự động ring khi có cuộc gọi.

About dongpolicex2

Check Also

HOW to FIX THE PROCEDURE ENTRY POINT COULD NOT BE LOCATED IN THE DYNAMIC LINK LIBRARY KERNEL32.DLL

Một trong những Lỗi “The Procedure Entry Point Could Not Be Located In The Dynamic Link …

0902 780 887