Home / Core Networking / NAT server Vyatta

NAT server Vyatta

NAT server Vyatta

Vyatta hỗ  trợ các loại NAT bao gồm Source NAT, Destination NAT, và Masquerade NAT.
Các khái niệm trong NAT:
Vùng Inside: là vùng mạng riêng, không được truy cập từ bên ngoài nếu không được NAT, và sử dụng các lớp mạng private.
Vùng Outside: là vùng mạng bên ngoài (internet).
Card Inbound: Là card nhận các gói tin tới trong rule NAT
Card Outbound: là card mạng mà các gói tin sẽ đi ra trong rule NAT

 

Mô hình Vyatta với chức năng NAT server
Để cấu hình NAT  trong Vyatta  ta quy định các luật (các  rule) được đánh số, mỗi rule quy định cách hoạt động của NAT server .
Các kiểu NAT Vyatta hỗ trợ bao gồm:

A/ Source NAT (SNAT):

Một hoặc nhiều địa chỉ đi từ mạng trong ra bên ngoài sẽ được thay đổi địa chỉ nguồn, có thể là một hoặc nhiều địa chỉ nguồn. Do đó, source NAT có nhiều kiểu hoạt động:
One to One
One to Many
Many to ManyMany to One

B/ Destination NAT (DNAT):

Destination NAT được sử dụng khi ta cần cho phép các máy từ bên ngoài truy cập vào mạng riêng của ta, ví dụ như các dịch vụ Web, Mail, FTP, File Server v.v….
Destination NAT gồm nhiều loại:
One to One
One to Many

C/ Masquerade NAT:

Đây  là kiểu NAT thông dụng nhất, khi NAT kiểu MASQUERADE mọi dữ  liệu được NAT sẽ  sử  dụng một  địa chỉ  internet duy nhất  để  truy cập mạng giống  như  Source NAT, nhưng  các gói tin đi từ trong mạng lan ra mạng bên ngoài thông qua server NAT sẽ chỉ ràng buộc với card mạng mà các gói tin đó sẽ dùng để đi ra mạng ngoài.

Khi NAT theo kiểu MASQUERADE, việc  thay  đổi  địa chỉ  của card mạng giao tiếp phía ngoài sẽ không ảnh hưởng, vì vậy nên sử dụng NAT kiểu MASQUERADE nếu router Vyatta là thiết bị làm gateway ra internet của hệ thống.

Minh họa cấu hình NAT

Destination NAT
ONE TO ONE

 

Sử dụng DNAT one-to-one khi ta cần cho phép truy cập từ mạng công cộng vào các máy chủ dịch vụ trong mạng riêng, ví dụ như web server, mail server, file server.
Khi cấu hình DNAT:
Cần quy định địa chỉ IP và card mạng sẽ tiếp nhận kết nối tới.
Giao thức.
Cổng nhận kết nối.
Ví dụ mô hình trên, ta sẽ cấu hình cho phép truy cập web server với địa chỉ  riêng là 192.168.3.7 từ internet thông qua địa chỉ 192.168.0.17 thông qua port 80.Các câu lệnh cấu hình như sau:
Quy định loại nat là DESTINATION:

set service nat rule 10 type destination

Kiểu kết nối là tcp:

set service nat rule 10 protocol tcp

Khai báo địa chỉ  ip của router, khi các máy bên ngoài truy cập vào địa chỉ này thì mới NAT:

set service nat rule 10 destination address 192.168.0.17

Cổng kết nối là cổng của giao thức http:

set service nat rule 10 destination port http

Card mạng nhận kết nối là eth1:

set service nat rule 10 inbound-interface eth1

Địa chỉ sẽ được nat tới:

set service nat rule 10 inside-address address 192.168.3.7

Tại máy 192.168.3.7(win2k3) cài dịch vụ IIS

 

Tạo 1 trang web index.htm tại đường dẫn C:\Inetpub\wwwroot\index.htm (nội dung tùy ý)

 

Truy cập vào router ADSL cấu hình port forwarding như sau:

Truy cập vào trang http://www.canyouseeme.org/ để xem ip mặt ngoài của router ADSL

 

Tại 1 máy client bất kỳ ở bất kỳ đâu(yêu cầu máy này phải có kết nối internet) mở 1 browser bất kỳ nhập vào ip 123.21.112.241

Hoàn thành Nat destination (nat ngược)
Kiểm tra cấu hình bằng câu lệnh show nat rules:

ONE TO MANY

 

DNAT one to many sử dụng trong trường hợp ta có nhiều máy chủ có cùng chức năng, ví dụ như web server, ftp server…
Mô hình trên sử dụng 2 web server với địa chỉ lan là 7 và 8 ta sử dụng DNAT với địa chỉ internet là 192.168.0.17.
Các câu lệnh cấu hình ở kiểu NAT này tương tự như DNAT one to one, nhưng khi cấu hình destination address ta sẽ  cấu hình DNAT tới dãy địa chỉ hoặc lớp địa chỉ được DNAT, câu lệnh:set service nat rule 10 inside-address address 192.168.3.7-192.168.3.8

Kết luận:

Kết thúc phần 2 cấu hình các dịch vụ cơ bản cho vyatta,qua phần này ta có thể kết luận rằng vyatta không chỉ đơn thuần là 1 thiết bị định tuyến mà nó còn được tích hợp đầy đủ những dịch vụ cần thiết rất mềm dẻo trong những trường hợp cần tối ưu hóa thiết bị phù hợp cho những doanh nghiệp mới.
Qua phần 3 tôi sẽ trình bày về các giao thức định tuyến của Vyatta. Chúc các bạn thành công !

About dongpolicex2

Check Also

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

Sử dụng APKCombo VPN để cài WARP+ (1.1.1.1) – VPN Clouflare Download phiên bản tương …

Leave a Reply

0902 780 887